29/1–36 (XII) O svatého Václava mateři
Originál

Drahomíř sě v syna uváza
a na kmetech práva potáza,
komu by bylo zemi oprávěti,
doňadž by kněz nemohl sobě rady dáti.
Když sě kmetie potázachu
a jiej to za právo dachu,
aby svého syna chovala
a dotud zemi opravovala,
doňadž by kněz svých let nedošel
a jeho pravý smysl neprošel,
Drahomíř jě sě pohanstva ploditi
a všecko křěstanstvo z země puditi.
A kdež žáka nebo křěstana přěmožieše,
žívu jemu nelzě býti bieše.
K tomu ji jejie zlob připudi,
že pohany na křěstanstvo vzbudi.
Prostřěd Prahy taký boj vzěchu,
až krvaví potoci tečiechu.
S óbú stranú mnoho zbitých ležieše
a ona to ráda vidieše
řkúc: "Na tom přěji smrti mým pohanóm;
aby sě umenšilo moci křěsťanóm."
Když kněz Václav k letóm přijide,
z své mateře moci vynide.
Vecě: "Matko, sedi na svém věně,
ke mněť slušie země opravenie!"
I jě sě země oprávěti
a domy božie káza otvářěti.
Žákovstvo v zemi navráti,
jež bieše vypudila jeho máti.
Boží čest v zemi plodieše,
kupujě pohanské děti krstieše.
Ke mšiem oplatky sám pečieše,
vdoviciem drva z lesa nosieše.
Po svatých v noci bos chodieše,
až mu po cěstě z nóh krev tečieše.
Latinský překlad

(D)Rahomirz se de filio i(n)tromisit
Et a sapientib(us) de iure querebat
Quis deberet t(er)ram gubernare
Donec sibimet dux co(n)siliu(m) no(n) posset dare.
(E)T dum sapientes sese consul{u}issent
Et p(ro) iure dederunt
Quod suum filium custodiret
Et interim t(er)ram gub(er)naret
Donec dux ad suos annos no(n) p(er)ueniret
Et ip(su)m rectus sensus no(n) penetraret
(D)Rahomirz cepit paganismu(m) augm(en)tare
Et totum clerum de t(er)ra fecit expelli
Et ubicu(n)q(ue) cl(er)icum u(e)l χρ(ist)ianu(m) uincebat
Viuere sibi non licebat
Ad hoc ips(a)m eius malitia coegit
Quod paganos cont(ra) χρ(ist)ianos (con)citauit
In praga tale p(re)lium receperunt
Vsq(ue) quod sanguinolenti riui p(ro)flueba(n)t
Ex utraq(ue) parte multi occisi erant
Et hoc ip(s)a libent(er) uidebat
Dicens in hoc faueo morte(m) meis pagani(s)
Ut p(er) hoc diminueret(ur) potentia χρ(ist)ianor(um)
(E)t dum Wentelaus ad annos p(er)ue(n)it
De sue matris tutela exiuit
Dicebat mat(er)cula sede in tuo dotalitio
Ad me spectat t(er)re gubernatio
Et cepit t(er)ram regere
Et edes dei fecit aperiri
Clerum ad t(er)ram restituit
Quem sua expulerat mater
Dei cultum in t(er)ra augebat
Emendo pueros gentiliu(m) ip(s)os baptizabat
Ad missam solus oblatas pistabat
Viduis ligna de siluiis de nocte portabat
Ad sanctos de nocte nudipes ambulabat
Vsq(ue) q(uo)d sibi p(er) uia(m) de pedib(us) cruor p(ro)fluebat
Doslovný zpětný překlad

Drahomíra se stran syna vmísila
A moudrých po právu se tázala
Kdo by měl zemi spravovat
Dokud si sám kníže radu nemohl by dát.
A když moudří se byli poradili
A za právo dali
Aby svého syna opatrovala
A zatím zemi spravovala
Dokud kníže do svých let by nepřišel
A jej správný smysl by nepronikl
Drahomíra začala pohanstvo zvětšovat
A celé duchovenstvo ze země učinila být vypuzeno
A kdekoli duchovního nebo křesťana přemáhala
Žít mu nebylo lze
K tomu ji její zloba přinutila
Že pohany proti křesťanům roznítila
V praze takovou bitvu vzali
Až že krvavé potoky proudily
Z jedné i druhé strany mnozí zabiti byli
A to ona ráda viděla
Řkouc v tom přeji smrt svým pohanům
Aby skrz to se rozdrobila moc křesťanů
A pokud Václav do let dospěl
Ze své matky poručnictví vyšel
Říkal matičko seď ve svém věně
Podle mě směřuje země vláda
A začal zemi řídit
A domy boží ustanovil být otevřeny
Duchovenstvo do země navrátil
Které jeho byla vypudila matka
Boží uctívání v zemi rozmnožoval
Kupuje děti pohanů je křtil
Ke mším sám oplatky pekl
Vdovám dřeva z lesů v noci nosil
Ke svatým v noci bos chodil
Až že mu po cestě z nohou krev vytékala
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)