Pedagogika, didaktika, psychologie
- ať už to znamená cokoliv

Pedagogika

-nic-

Didaktika

Didaktické principy

 • princip vědeckosti, srozumitelnosti a přiměřenosti
 • cílevědomosti, soustavnosti, vazby na praxi
 • aktivity a spolupráce studenta
 • názornosti (využití všech smyslů, vysvětlení na modelech, práce s grafy)
 • trvalosti a spolehlivosti
 • kolektivního charakteru výuky
 • vazby fyziky na ostatní předměty

Cíle

Konkrétní a jednoznačná formulace cíle výuky pomocí pozorovatelné aktivity studenta (slovesa popisující činnost studenta) + podmínky výkonu.

 • poznatkové
  • znalost (definovat, napsat, znázornit)
  • porozumění (odvodit, zdůvodnit, odhadnout, vypočítat)
  • aplikace (interpretovat, navrhnout, roztřídit)
  • analýza (porovnat, rozlišit)
  • syntéza (kombinovat, modifikovat)
  • hodnocení (argumentovat, obhájit, prověřit)
 • činnostní - fyzické dovednosti, koordinace - například provedení experimentu
 • hodnotové - kultivace emocí, hodnocení a názoru na svět

Organizace výuky

Způsob výuky a organizace aktivity studentů je záměrný a vede ke splnění cíle při respektování didaktických principů. Střídání různých prostředků výuky slouží k udržení dynamiky výuky - střídání soustředění a odpočinku.

 • frontální výklad
 • řešení úloh (společné, vzorové, problémový výklad, heuristické)
 • používání pomůcek (obrázky, animace ...)
 • ...

Pro respektování didaktických principů (srozumitelnosti, cílevědomosti, soustavnosti, trvalosti) je dobré dodržovat pevnou strukturu hodiny.

  Struktura hodiny - příprava na výuku
 • úvod - "na co navazuji, co hodlám dělat", případně motivace
 • vlastní obsah - určeno tím, co chci učit a s jakým cílem, jak a čím toho dosáhnu
 • závěr - jaké bude pokračování

Požadavky kladené na zkoušku

Zkouška ukazuje, jestli byly splněné cíle výuky.

 • jasný cíl a zdůvodněná forma (ústní, písemná, kombinovaná)
 • jasná myšlenková struktura (otázky vedou k odhalení struktury vědomostí a schopností studenta)
 • gradace obtížnosti položek (něco snadného na začátek - uvolnění atmosféry)
 • důraz na porozumění studenta zkoušené látce (vlastní formulace odpovědí)
 • srozumitelná a přesná formulace otázek, dostatek času k řešení
 • oproštění od vedlejších vlivů (rušivé prostředí, osobní vztah, matematika)
 • objektivní a srozumitelné hodnocení
 • časová úspornost

Psychologie

Motivace

"Soubor činitelů, které podněcují, směřují a udržují chování člověka."

Velmi podstatný aspekt učení ("chci se něco naučit"). Zvyšuje pozoronost, chuť do práce, paměť, umožňuje rozvoj schopností.

  Zdroje motivace:
 • vnitřní zdroje = potřeby (seberealizace, uznání, pozitivní vztahy, bezpečí, fyziologické potřeby)
 • vnější = pobídky a události, které vedou na uspokojení nějakých potřeb
  Ve škole:
 • výkonová ("Zvládnu to.")
 • sociální ("Rodiče to chtějí", "Učitel mě pochválí / potrestá", "Když to zkazím, ostatní se mi budou smát.")
 • s ohledem na budoucnost ("Chci jednou dělat tuhle práci a vydělat spoustu peněz.")
 • poznávací ("Baví mě to.")

Vůle

Nutná pro činnosti, kde není motivace, a pro dokončení dlouhodobých cílů.

  Fáze:
 1. předakční (zvažuju cíle a přání => vznik cíle)
 2. mám cíl, ale nic pro něj nedělám (stavová a akční orientace lidí)
 3. akční (závěrem je úspěch / neúspěch / vzdání se cíle)
 4. postakční (vyrovnávám se s výsledkem, užívám si úspěch)
  Trénink vůle:
 • kontrola pozornosti (věnuju se jen podnětům, které souvisí s dosažením cíle)
 • kontrola emocí (dobře se naladím pro práci k cíli)
 • kontrola motivační (snižuju motivaci k ostatním činnostem)
 • kontrola prostředí (vyhýbám se prostředí s lákadly, ktera by mě odvedla od cíle)
 • kontrola vztahu k sobě ("Když to zvládnu, jsem fakt dobrá", "Za nic bych nestála, kdybych to nezvládla." ...potíže se sebehodnocením)

Kognitivní styly

Způsob vnímání, pamatování si, myšlení, řešení problémů.

Převážně získané, obecně uplatňované (nejen v učení), neovlivnitelné.

Nelze určit, který styl je lepší.

 • Globálnost vs. analytičnost: "globální" dobře pracují s celkem, "analytičtí" dobře odliší podstatné detaily, ale snadno ztratí zájem o kontext
 • Uvážlivost vs. impulsivnost: "uvážliví" nechtějí chybovat, "impulsivní" rychle odpovídají, dělají více chyb
 • Přesnost vs. přibližnost: "přesní" potřebují znát všechny detaily, "přibližní" dokáží pracovat s nepřesnými instrukcemi
 • Tendence vyostřovat vs. vyhlazovat: "vyostřovači" rádi přehánějí, "vyhlazovači" civilně líčí a prožívají i silné zážitky
 • Divergentní vs. konvergentní myšlení
 • Flexibilita vs. fixovanost
 • Riskování vs. obezřetnost

Při výuce je nutné respektovat kognitivní styl žáka - snaha o jeho změnu je marná a stresující (pro oba).

Učební styly

Převážně získané, vědomé, ovlivnitelné, jsou vázané na obsah učení (co mě baví-nebaví). Lze rozlišit dobré a špatné styly.

  Pojetí učení ("Co je to učení?")
 • rozšíření znalostí (učitel řídí činnost studentů, vysvětluje)
 • učení se nazpaměť (učitel předkládá učivo, kontroluje naučení se)
 • aplikování znalostí (učitel dává příležitost k aktivitě studentů)
 • pochopení - získání vhledu (učitel motivuje studenty k samostatné činnosti)
 • svébytný rozvoj

Je vhodné nabízet různé styly učení, aby si každý žák mohl vybrat.

Přístupy k učení

Interakce učitel - žák

Učitel dnes není jen prostředníkem předávájícím informace (od toho máme internet), ale měl by především ukázat, jak a proč se má žák učit.

Učitel hodnotí žáky - hodnocení je nezbytné kvůli zpětné vazbě učiteli i žákům, nutné pro oficiální certifikát a podporuje motivaci některých žáků k učení. Hodnocení je jednak záměrné (zkoušky, testy), ale také bezděčné (určování obtížnosti úkolů, předpokládání úspěch nebo neúspěchu v daném úkolu, v horším případě osobní výtky). Osobní mínění učitelů o žácích je velmi stabilní a jeho nezáměrné sdělování je z pozice žáka velmi dobře čitelné => pygmalion a golem efekt. Chování učitele ovlivňuje sebehodnocení a motivaci žáka a mění podmínky pro výkon žáka, dobrý učitel si je vědom svého vlivu a pěstuje v sobě pozitivní hodnocení žáků.Hlavní vlastností dobrého učitele je trpělivost a optimismus.