Praha - Malá Strana
Praha - Malá Strana

SAXA LOQVVNTVR

LATINSKÉ NÁPISY NA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SLOUPECH NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Několik slov o stránkách Saxa loquuntur na stránce nápisů u svatojánských soch. Následuje seznam 18 českých a moravských sloupů Nejsvětější Trojice s latinskými nápisy.

Seznam sloupů Nejsvětější Trojice

Praha

Praha (1)


Brněnsko

Brno a okolí (1)

Bez nápisu: Brno-Bosonohy, Brno-Líšeň


Českobudějovicko

České Budějovice a okolí (3)

Bez nápisu: Čimelice, Nová Bystřice-horní nám., Nová Bystřice-dolní nám., Stádlec, Strmilov


Královéhradecko

Hradec Králové a okolí (0)

Bez nápisu: Jičín, Stěžery


Jihlavsko

Jihlava a okolí (1)

Bez nápisu: Žďár nad Sázavou


Karlovarsko

Karlovy Vary a okolí (4)

Bez nápisu: Horní Slavkov, Chlum, Jáchymov, Kaceřov, Močidlec, Nejda, Nejdek, Sítiny, Stráž nad Ohří, Žlutice


Liberecko

Liberec a okolí (3)

Bez nápisu: Bradlecká Lhota, Dubá-zámek, Jablonné v Podještědí


Olomoucko

Olomouc a okolí (1)


Ostrava a okolí (0)


Pardubice a okolí (0)


Plzeňsko

Plzeň a okolí (1)

Bez nápisu: Manětín, Město Touškov, Nový Kramolín, Plánice, Plzeň, Poběžovice


Střední Čechy

Střední Čechy (0)

Bez nápisu: Jesenice (Rakovnicko), Kozomín, Smečno


Ústecko

Ústí nad Labem a okolí (3)

Bez nápisu: Hoštka, Chomutov, Klášterec nad Ohří-nám., Klášterec nad Ohří-kostel, Mariánské Radčice, Podbořany, Teplice, Vilémov


Zlín a okolí (0)


 

Praha - Malostranské nám. (1715, G. B. Alliprandi ad., 1772, I. F. Platzer)

NT-AA-Praha-01.jpg NT-AA-Praha-02.jpg NT-AA-Praha-03.jpg NT-AA-Praha-04.jpg NT-AA-Praha-05.jpg
SIT
DEO GENITORI.
GENITOq
SANCTOPROCEDENTI
ab VTROq
TRINIS PAR
ADORATIO.
SIT
GLORIA
DEO PATRI, DEO FILIO,
DEO SPIRITVI SANCTO.
SUB
GLORIOSISS: AUSPICIIS
AUGUSTISS: & INVICTISS:
ROMANORU~ JMPERATORIS
CAROLI VI.
GER:HIS:HUN:&BOEM:
REGIS POTENTISSIMI
AUXILIO^ PIORUM
SS.TRIADI MINOR VRBS PRA=
GENA VOTA CONSECRAT.
ET
CREATORI,
REDEMPTORI,
SPIRATOq
LARGITORI
HONOR &
IVBILATIO,

(do řádku DEO SPIRITVI SANCTO) I LI DIDILI DIIVIC = 1713
(do řádku SS.TRIADI) IDIMIV VCC = 1713

SIT GLORIA DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITUI SANCTO
SUB GLORIOSISS(IMI) AUSPICIIS AUGUSTISS(IMI) (ET) INVICTISS(IMI) ROMANORU(M) IMPERATORIS CAROLI VI.
GER(MANIAE) HIS(PANIAE) HUN(GARIAE) (ET) BOEM(IAE) REGIS POTENTISSIMI AUXILIO PIORUM
S(ANCTI)S(SIMAE) TRIADI MINOR URBS PRAGENA VOTA CONSECRAT

Ať je sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému.
Pod nejslavnějšího znameními nejvznešenějšího a nejnepřemožitelnějšího římského císaře Karla VI.,
německého, španělského, uherského a českého krále nejmocnějšího, pomocí zbožných
Nejsvětější Trojici Menší Město Pražské sliby/oběti zasvěcuje

I DII I CCDI V II DI = 1713

SIT DEO GENITORI GENITOq(ue) SANCTO PROCEDENTI ab UTROq(ue) TRINIS PAR ADORATIO

Ať je Bohu Otci a Synu, Svatému Vycházejícímu z jednoho i druhého, třem stejné uctívání

CI DMI I LII IVILI = 1713

ET CREATORI REDEMPTORI SPIRATOq(ue) LARGITORI HONOR (ET) IUBILATIO

A Stvořiteli, Vykupiteli a vdechnutému štědrému dárci čest a jásání

NT-AA-Praha-06.jpg NT-AA-Praha-07.jpg NT-AA-Praha-08.jpg NT-AA-Praha-09.jpg NT-AA-Praha-10.jpg
GLO
RIAE SANCTIS
SIMI TRIVNI
VSDEI SA
CRATVS
COLOSSUS
DECEDENTE PESTIFERALUE
ERECTUS
MITIGATA GRASSANTE FAME
RESTAURATUS


INFINITA GLORIA ATQVE IVBILATIO
TIBI PATRI FILIOQVE PNEVNATIQVE
SANCTO EX HOC NVNC ATQVE
IN CVNCTA SAECVLA.
A
DEVINCTO
SENATV PO
PVLOQVE
MICROPRA
GENO

L ICI IMIIVI VDI CV = 1772

GLORIAE SANCTISSIMI TRIUNIUS DEI SACRATUS

Slávě Nejsvětějšího Trojjediného Boha zasvěcený

COLOSSUS DECEDENTE PESTIFERA LUE ERECTUS MITIGATA GRASSANTE FAME RESTAURATUS

kolos, když odcházela morová nákaza, vztyčený, když mírnil se obcházející hlad, restaurovaný,

DVIC V VLV MIC = 1772

A DEVINCTO SENATU POPULOQUE MICROPRAGENO

od vděčného senátu a lidu malopražského

IIILIVIVILI IIIILIVV{M}IV CXCVCV ICVCCVL = 1869

INFINITA GLORIA ATQUE IUBILATIO TIBI PATRI FILIOQUE PNEU{M}ATIQUE SANCTO
EX HOC NUNC ATQUE IN CUNCTA SAECULA

Nekonečná sláva a jásání tobě, Otci a Synu a Duchu svatému,
odtud nyní a na všechny věky

NT-AA-Praha-11.jpg NT-AA-Praha-12.jpg NT-AA-Praha-13.jpg NT-AA-Praha-14.jpg NT-AA-Praha-15.jpg
NT-AA-Praha-16.jpg NT-AA-Praha-17.jpg NT-AA-Praha-18.jpg NT-AA-Praha-19.jpg NT-AA-Praha-20.jpg

Letopočty v chronogramech: 4krát 1713, 2krát 1772 a jednou 1869. Oprava: PNEVNATIQVE => PNEVMATIQVE. Viz též http://www.praha1.cz.

Brno - Zelný Trh (1729, A. Schweigl)

NT-BR-Brno-01.jpg NT-BR-Brno-02.jpg NT-BR-Brno-03.jpg NT-BR-Brno-04.jpg NT-BR-Brno-05.jpg
NT-BR-Brno-06.jpg NT-BR-Brno-07.jpg NT-BR-Brno-08.jpg NT-BR-Brno-09.jpg NT-BR-Brno-10.jpg
VNI SVBSTANTIAE
TRINO
IN
PERSONIS
DEO

PATRINATO
ET SPIRITVI
SANCTO

S Primitivus
S Constantius
IN HONOREM
S TRINITATIS
B V MARIAE
ET IN MEMORIAM
CANONISATIONIS
S IOANNIS NEPOM

ANNO 1729 EREXIT
NUNC VERO
ANNO 1884 RESTAURAVIT
INCLITA CIVITAS
BRUNENSIS
In LaVDeM VnIVs
trInI patrIs fILII
et
spIrItVs sanCtI

VIVI I I I D I IIVI C ( + imiivu Ciu) = 624 ( + 1119)

UNI SUBSTANTIAE TRINO IN PERSONIS DEO PATRI NATO ET SPIRITUI SANCTO

Jediné podstatě, trojímu v osobách Bohu, Otci, Synu a Duchu svatému

IN HONOREM S(ANCTAE) TRINITATIS B(EATAE) V(IRGINIS) MARIAE
ET IN MEMORIAM CANONISATIONIS S(ANCTI) IOANNIS NEPOM(UCENI)
ANNO 1729 EREXIT NUNC VERO ANNO 1884 RESTAURAVIT INCLITA CIVITAS BRUNENSIS

K poctě Svaté Trojice, blažené Panny Marie
a na památku svatořečení svatého Jana Nepomuckého
roku 1729 vztyčila, nyní však roku 1884 obnovila slavná obec Brněnská

ILVDMVIV IIIILII IIVCI = 1731

In LaUDeM UnIUs trInI patrIs fILII et spIrItUs sanCtI

Ke chvále jediného trojího Otce, Syna a Ducha svatého

Chronogram ze středního podstavce udává 624, tedy 1729 až po doplnění MCV; jména na bočních podstavcích zpředu obsahují kromě MCV navíc 4krát I a 2krát U. Chronogram ze zadní stěny podstavce sv. Constantia udává pozdější datum (1731) než datum vztyčení sloupu uvedené zezadu na středním podstavci (1729). Viz též http://www.aneris.cz.

České Budějovice (1741, J. Dietrich)

NT-CB-CeskeBudejovice-01.jpg NT-CB-CeskeBudejovice-02.jpg NT-CB-CeskeBudejovice-03.jpg NT-CB-CeskeBudejovice-04.jpg NT-CB-CeskeBudejovice-05.jpg
VNI
TRINOQVE
DOMINO
SIT LAVS
ATQVE
VIRTVS
IN
SAECVLA

VI IV DMI ILV V VIV I CVL = 1741

UNI TRINOQUE DOMINO SIT LAUS ATQUE VIRTUS IN SAECULA

Jedinému a trojímu Pánu ať je chvála a ctnost na věky

Jeden ze dvou německých nápisů je rovněž chronogramem s letopočtem 1741. Viz též http://www.c-budejovice.cz.

Jindřichův Hradec (1764, M. Strachovský)

NT-CB-JindrichuvHradec-01.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-02.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-03.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-04.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-05.jpg
NT-CB-JindrichuvHradec-06.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-07.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-08.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-09.jpg NT-CB-JindrichuvHradec-10.jpg
RESPICEVOTAAETERNA
TRIAS
REBLEPRIMASECVNDIS
CELSASISINCEPTI
METATRIVNEDEVS
DEFEROCORVNITRINO
ETCORLIBOTRIGONVM
ISTEETENIMFINIS
DVLCECORONATOPVS
INDIGEJES:VIRGO VOBIS
ME SACROCOLOSSO
COREACIS AVTVERAE
LAMPADISIN STARERIT

ICV I LIMCVDI + CLIICI MIVDV = 1764 + 1764

RESPICE VOTA AETERNA TRIAS RE{P}LE PRIMA SECUNDIS CELSA SIS INCEPTI META TRIUNE DEUS

Shlédni oběti, věčná Trojice, naplň počátky zdarem, vznešený ať jsi počatého cíl, Trojjediný Bože

DCVII CLIIVM + IIMII DVLCCV = 1764 + 1764

DEFERO COR UNITRINO ET COR LIBO TRIGONUM ISTE ETENIM FINIS DULCE CORONAT OPUS

Odevzdávám srdce Jednotrojímu a srdce obětuji trojúhelné, ten totiž konec sladké korunuje dílo

IDIVIVI MCCL + CCIVV LMDIII = 1764 + 1764

INDIG{NE} S(ANCTA) VIRGO VOBIS ME SACRO COLOSSO COR {F}ACIS AUT VERAE LAMPADIS INSTAR ERIT

Nehodně, svatá Panno, vám sebe zasvěcuji sloupem, srdce ohně nebo pravého světla obraz bude

Opravy: REBLE => REPLE, INDIGEJE => INDIGNE, COREACIS => COR FACIS. Viz též http://www.infocesko.cz.

Vitoraz-Weitra (1748, J. Walser)

NT-CB-Vitoraz-01.jpg NT-CB-Vitoraz-02.jpg NT-CB-Vitoraz-03.jpg NT-CB-Vitoraz-04.jpg NT-CB-Vitoraz-05.jpg
DEVS
AVTHORETFAVTOR
HVIVSOPERIS
RESPICEINNOS
MISERERE
ETIN
SVAVITATETVA
PARCENOBIS
DEVS
QVIVEREETVIVVS
IGNISES
RESPICE ET
LIBERA NOS
AB
IRAFVRENTETVA
ET
IGNEMALO
DEVS
QVIIVSTVSES
ETBONVS
RESPICE
ETLIBERANOS
FILIOS TVOS
A
VENENO PESTIS
ET
SVBITANEA
MORTE

DV VV VIVI ICI MI I VVIV CI = 1748

DEUS AUTHOR ET FAUTOR HUIUS OPERIS RESPICE IN NOS MISERERE ET IN SUAVITATE TUA PARCE NOBIS

Bože, původce a příznivci tohoto díla, shlédni na nás, smiluj se a v sladkosti své ušetři nás

DV VIVVIVV II IC LI IVV IML = 1748

DEUS QUI VERE ET VIVUS IGNIS ES RESPICE ET LIBERA NOS AB IRA FURENTE TUA ET IGNE MALO

Bože, jenž vskutku i živý oheň jsi, shlédni a osvoboď nás od hněvu zuřícího svého a ohně zlého

DV VIIVV V IC LI ILIV VI VI M = 1748

DEUS QUI IUSTUS ES ET BONUS RESPICE ET LIBERA NOS FILIOS TUOS A VENENO PESTIS ET SUBITANEA MORTE

Bože, jenž spravedlivý jsi a dobrý, shlédni a osvoboď nás syny své od nákazy morové a náhlé smrti

Viz též http://www.weitra.biz/kunst_kultur.htm.

Náměšť nad Oslavou (1715, A. Riga)

NT-JI-NamestNO-01.jpg NT-JI-NamestNO-02.jpg NT-JI-NamestNO-03.jpg NT-JI-NamestNO-04.jpg
IN GLORIAM DEI PATRIS
FILII ET SPIRITVS SANCTI
ANNO 1715 STATVAM
PRAESENTEM ISABELLA
WER...ENBERG CONSORS
EREXIT NATA FILIA
LAMBER... EX STOCKERN
AVSTRIA

ILIMDII ILIIIIVCI + V(M) M(I)LL W[D]C (+ XIILI LMXC VI) = 1715 + 1715 (+ 1229)

IN GLORIAM DEI PATRIS FILII ET SPIRITVS SANCTI
ANNO 1715 STATVAM PRAESENTEM ISABELLA WER[D]ENBERG CONSORS
EREXIT NATA FILIA LAMBER[G] EX STOCKERN AVSTRIA

Ve slávu Boha Otce, Syna a Ducha svatého
roku 1715 sochu přítomnou Isabela Werdenbergova družka
vztyčila, rozená dcera Lambergova ze Stockern, Rakousko

Do druhého letopočtu nezapočteny číslice (malé) M a (počáteční) I; vyznačené číslice posledních tří řádků nepostačují k třetímu letopočtu. Viz též http://extranet.kr-vysocina.cz.

Karlovy Vary (1716, O. J. Wenda)

NT-KV-KarlovyVary-01.jpg NT-KV-KarlovyVary-02.jpg NT-KV-KarlovyVary-03.jpg
NT-KV-KarlovyVary-04.jpg NT-KV-KarlovyVary-05.jpg NT-KV-KarlovyVary-06.jpg
NT-KV-KarlovyVary-07.jpg NT-KV-KarlovyVary-08.jpg NT-KV-KarlovyVary-09.jpg
LAVS DEO PATRI
DEO FILIO
DEO SPIRITVI SANCTO
PER SANCTOS ISTOS
ADIVVA NOS
SANCTISSIMA TRINITAS
SANCTA MARIA VIRGO
DEIPARA ESTO HIC
IBIQVE PATRONA NOSTRA

LVDI DILI DIIVIC = 1716

LAUS DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITUI SANCTO

Chvála Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému

CI DIVV CIIMII = 1716

PER SANCTOS ISTOS ADIUVA NOS SANCTISSIMA TRINITAS

Skrze svaté tyto podporuj nás, Nejsvětější Trojice

CMIVI DIIC IIV = 1716

SANCTA MARIA VIRGO DEIPARA ESTO HIC IBIQUE PATRONA NOSTRA

Svatá Marie, Panno Bohorodičko, budiž zde i tam ochránkyně naše

Viz též http://www.karlovyvary.cz.

Loket (1719, J. K. Stülp)

NT-KV-Loket-01.jpg NT-KV-Loket-02.jpg NT-KV-Loket-03.jpg NT-KV-Loket-04.jpg NT-KV-Loket-05.jpg
NT-KV-Loket-06.jpg NT-KV-Loket-07.jpg NT-KV-Loket-08.jpg
GLORIA
TRIVNI
DEO
PATRI
DEO
FILIO
DEO
SPIRITVI
SANCTO.
SIT
DEOGE
NITORI
VNIGE
NITOq
SANCTO
PROCE
DENTI
AB
VTROq
TRINIS
PARADO
RATIO.
SIT
CREA
TORI
REDEMP
TORI
SALVTI
FEROq
SPIRA
TORI
HONOR
ET
IVBILA
TIO.

LI IVI D I D ILI D IIVI C = 1719

GLORIA TRIUNI DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITUI SANCTO

Sláva Trojjedinému Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému

I D II VI I C C DI V II D I = 1719

SIT DEO GENITORI UNIGENITOq(ue) SANCTO PROCEDENTI AB UTROq(ue) TRINIS PAR ADORATIO

Ať je Bohu Otci a Jednorozenému, svatému Vycházejícímu z jednoho i druhého, třem stejné uctívání

I C I DM I LVI I I IVIL I = 1719

SIT CREATORI REDEMPTORI SALUTIFEROq(ue) SPIRATORI HONOR ET IUBILATIO

Ať je Stvořiteli, Vykupiteli a spásonosnému Vdechovateli čest a jásání

NT-KV-Loket-09.jpg NT-KV-Loket-10.jpg NT-KV-Loket-11.jpg
ANNO QVO CVBITENSES PRETIO DATO LITMITZ RELVERE.
VIRGO
SINELABEGENATA
CHRISTIDEIMATER
INVIOLATA SIS NOBIIS
PATRONA.

VCVIIDLIMILV = 1719

ANNO QUO CUBITENSES PRETIO DATO LITMITZ RELUERE

Roku, jehož Loketští, cenu davše, Lipnici vyplatili

VI IL CIIDIM IVIL I{}I = 1719

VIRGO SINE LABE GENATA CHRISTI DEI MATER INVIOLATA SIS NOB{}IS PATRONA

Panna beze skvrny zrozená, Kristova Boží matka neporušená, ať je nám ochránkyně

NT-KV-Loket-12.jpg NT-KV-Loket-13.jpg NT-KV-Loket-14.jpg NT-KV-Loket-15.jpg NT-KV-Loket-16.jpg
NT-KV-Loket-17.jpg NT-KV-Loket-18.jpg NT-KV-Loket-19.jpg NT-KV-Loket-20.jpg NT-KV-Loket-21.jpg
VTIGNIS
NON
LAEDAT
SANCTVS
FLORIANVS
IMPETRET
SPECIALIS
FAMAEPATRONE
INVRBEPRAGENSI
GLORIOSEDEPOSITE
NOSPOENITENTES
BENIGNEINTVERE
CHRISTI
PRAE
CVRSOR
QVO
INTERNATOS
NONEST
MAIOR
SIS NOBIS
IBIFORTIS
DEFENSOR
ALVE
LIBERET
DEVS
OMNES
HABITANTES
CVBITI:
DVX
BOHEMIAE
PRINCEPS
PACIS
ORA PRO
NOBIS.

VII LD CV LIV IM = 1719

UT IGNIS NON LAEDAT SANCTUS FLORIANUS IMPETRET

Aby oheň neškodil, svatý Florián ať dosáhne

CILI M IVI LIDI I IIV = 1719

SPECIALIS FAMAE PATRONE IN URBE PRAGENSI GLORIOSE DEPOSITE NOS POENITENTES BENIGNE INTUERE

Obzvláštní pověsti ochránce, ve Městě pražském slavně pohřbený, nás litující dobrotivě popatři

CII CV V I MI II III D = 1719

CHRISTI PRAECURSOR QUO INTER NATOS NON EST MAIOR SIS NOBIS IBI FORTIS DEFENSOR

Kristův předchůdce, nad kterého mezi zrozenými není větší, ať je nám tam silný obránce

LV LI DV M I CVII = 1719

A LUE LIBERET DEUS OMNES HABITANTES CUBITI

Od moru ať osvobodí Bůh všechny obyvatele Lokte

DVX MI IC CI I = 1719

DUX BOHEMIAE PRINCEPS PACIS ORA PRO NOBIS

Vůdce Čech, kníže míru, pros za nás

Oprava: NOBIIS => NOBIS. Viz též http://www.loket.cz.

Teplá (1721, sochy O. J. Wenda n. J. K. Stülp)

NT-KV-Tepla-01.jpg NT-KV-Tepla-02.jpg NT-KV-Tepla-03.jpg NT-KV-Tepla-04.jpg NT-KV-Tepla-05.jpg
IMMENSO
MISERICORDIAE
PARENTI
CUJUS OCULI
LUCIDIORES
SUPER SOLEM
CIRCUMSPICIENTES
OMNES VIAS HOMINUM
QUI
SOLUS HABES
IMMORTALITATEM
ET LUCEM
INHABITAS
...SIBILEM
INQUO
VIUIMUS,MOVEMUR,ETSUMUS
PRINCIPIUM,ET FINIS
EXQUO,PERQUEM,ETINQUO
SUNT OMNIA
HAEC STATUA
ADMAIOREMTVIGLORIAM
INPERPETUAMMEMORIAM
ANNO
MILLENOSEPTIESCENTENO
SVPERVIGINTI VNOAD
POSITAEST.
IIBI
AETERNO
TOTIUS
UNIVERSITATIS
CREATORI
REDEMPTORI
SANCTIFICATORI
TRINO,ETUNI DEO
TER OPT: MAX:
IUSTITIAE, ET
PROVIDENTIAE
ABYSSO

IMMENSO MISERICORDIAE PARENTI CUIUS OCULI LUCIDIORES SUPER SOLEM
CIRCUMSPICIENTES OMNES VIAS HOMINUM
QUI SOLUS HABES IMMORTALITATEM ET LUCEM INHABITAS [INCOMPREHEN]SIBILEM

Nezměrnému milosrdenství otci, jehož oči jasnější nad slunce,
obzírající všechny cesty lidské,
jenž jediný máš nesmrtelnost a světlo obýváš neobsáhnutelné,

(od řádku ANNO) MILLIC VVIIIVD I = 1721

IN QUO VIVIMUS, MOVEMUR ET SUMUS PRINCIPIUM ET FINIS EX QUO PER QUEM ET IN QUO SUNT OMNIA
HAEC STATUA AD MAIOREM TUI GLORIAM IN PERPETUAM MEMORIAM
ANNO MILLENO SEPTIES CENTENO SUPER VIGINTI UNO ADPOSITA EST

v kterém žijeme, jsme hýbáni a jsme začátek i konec, z kterého, skrz kterého a v kterém je všechno,
tato socha k větší tvé slávě na věčnou památku
roku tisícího sedmkrát po stu nad dvaceti jedním přiložena byla

{T}IBI AETERNO TOTIUS UNIVERSITATIS CREATORI REDEMPTORI SANCTIFICATORI
TRINO ET UNI DEO TER OPT(IMO) MAX(IMO) IUSTITIAE, ET PROVIDENTIAE ABYSSO

Tobě, věčnému celého veškerenstva Stvořiteli, Vykupiteli, Posvěcovateli,
trojímu a jedinému Bohu třikrát nejlepšímu, největšímu, spravedlnosti a prozřetelnosti propasti

NT-KV-Tepla-06.jpg NT-KV-Tepla-07.jpg NT-KV-Tepla-08.jpg
NT-KV-Tepla-09.jpg NT-KV-Tepla-10.jpg NT-KV-Tepla-11.jpg
DOMINE DEUS
SUSCIPE HANC RECORDATIONEM MEAM MAGNAE
BONITATIS TUAE QUA ME IN HAC PATRIA IN LUCEM
PRO...ITERARYS ERUDIRE, VIENNAE
A...TRIAE ... IN IURIS UTRIUSQUE DOCTOREM
CREARE
NEC NON
IBIDEM IN AULA CAESAREA ET EIUSDEM DICASTE,
RYS CLIENTIBUS ADVOCARE, ET CAESAREAE RESI
DENTIAE VRBIS SYNDICUM PRIMARIUM EFFICE
RE VOLUISTI! SUSCIPE HUMILITER OBSECRO PRO TOT AC
TANTIS IN ME INDIGNUM COLLATIS BENEFICYS HANC
VILEM COGITATIONEM MEAM.
QUA
TE DEUM MEUM NUNC ET IN AETERNUM ET LAUDARE ET
... VOLUI QUID ENIM MIHI EST IN COELO ET AETERNITATE
QUID VOLUI SUPER TERRAM DEUS CORDIS MEI
ET PARS MEA DEUS IN AETERNUM ITA SPIRAT ET
...IRMITER SPERAT.
VERMIS TERRAE
ZACHARIAS ADALBERTUS
NOBILIS AB HITTNERN

DOMINE DEUS SUSCIPE HANC RECORDATIONEM MEAM MAGNAE BONITATIS TUAE
QUA ME IN HAC PATRIA IN LUCEM PRO[DIRE STUDIIS L]ITERARIIS ERUDIRE,
VIENNAE A[US]TRIAE [PUBLICE] IN IURIS UTRIUSQUE DOCTOREM CREARE

Pane Bože, přijmi tuto vzpomínku mou velké dobroty tvé,
kterou mě v této vlasti na světlo vyjít, snahami literárními vzdělávat,
ve Vídni v Rakousku veřejně na práva obojího doktora ustanovit

NEC NON IBIDEM IN AULA CAESAREA ET EIUSDEM DICASTERIIS CLIENTIBUS ADVOCARE,
ET CAESAREAE RESIDENTIAE URBIS SYNDICUM PRIMARIUM EFFICERE VOLUISTI!
SUSCIPE HUMILITER OBSECRO PRO TOT AC TANTIS IN ME INDIGNUM COLLATIS BENEFICIIS
HANC VILEM COGITATIONEM MEAM

a také tamtéž na dvoře císařském a téhož úřadech svěřených povolat
a císařského sídelního města právníka prvotřídního učinit jsi chtěl!
Přijmi, pokorně prosím, za tolik a tak velkých na mne nehodného snesených dobrodiní
tento nepatrný záměr můj,

QUA TE DEUM MEUM NUNC ET IN AETERNUM ET LAUDARE ET [GLORIFICARE] VOLUI
QUID ENIM MIHI EST IN COELO ET AETERNITATE QUID VOLUI SUPER TERRAM DEUS CORDIS MEI
ET PARS MEA DEUS IN AETERNUM ITA SPIRAT ET [IN TE F]IRMITER SPERAT.
VERMIS TERRAE ZACHARIAS ADALBERTUS NOBILIS AB HITTNERN

kterým Tě, Boha svého, nyní a na věky i chválit i oslavovat jsem chtěl.
Co totiž mám na nebi a věčnosti, co jsem chtěl nad zemí, Bože srdce mého,
a část má, Bože, na věky tak dýchá a v tebe pevně doufá.
Červ pozemský Zachariáš Vojtěch, urozený (pán) z Hittnern

Nečitelný text doplněn podle literatury. Nejistý překlad: dicasteriis clientibus advocare, syndicus primarius.
Adamcová K., Nejedlý V., Slížková Z., Zahradník P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Národní památkový ústav, Praha, 2004.

Valeč (1730, M. B. Braun?)

NT-KV-Valec-01.jpg NT-KV-Valec-02.jpg NT-KV-Valec-03.jpg NT-KV-Valec-04.jpg NT-KV-Valec-05.jpg

Desky s nápisy nezvěstné; latinský text z jedné desky podle restaurátorské zprávy z roku 1981 (viz literatura):

SACROSANCTA
ET
INDIVIDVA
TRINITAS
VNVS DEVS.
HVIVS
LATREUTICO CULTUI EX PIISSIMA
INTENTIONE ET ULTIMA VOLUN
TATE DOMINAE MARIAE IOSEPHAE
COMITISSAE DE GLOBEN NATAE
BARONISSAE DE STECHAU AB
EIUSDEM CONIUGE IOANNE
FERDINANDO PRAESENS
SS: TRINITATIS COLOSSUS
ERECTUS EST.

(do řádku VNVS DEVS) CC IDIVIDV II VVDV = 1730

SACROSANCTA ET INDIVIDUA TRINITAS UNUS DEUS
HVIVS LATREUTICO CULTUI EX PIISSIMA INTENTIONE ET ULTIMA VOLUNTATE
DOMINAE MARIAE IOSEPHAE COMITISSAE DE GLOBEN NATAE BARONISSAE DE STECHAU
AB EIUSDEM CONIUGE IOANNE FERDINANDO
PRAESENS S(ACRO)S(ANCTI)/S(ANCTI)S(SIMAE) TRINITATIS COLOSSUS ERECTUS EST

Svatosvatá a nedělitelná Trojice, jeden Bůh.
Jeho kultovnímu uctívání z nejzbožnějšího úsilí a poslední vůle
paní Marie Josefy, hraběnky z Globenu, rozené baronky ze Stechau,
jejím manželem Janem Ferdinandem
přítomný Svatosvaté/Nejsvětější Trojice kolos vztyčen byl

Viz též http://cestujme.cz/valec.
Adamcová K., Nejedlý V., Slížková Z., Zahradník P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Národní památkový ústav, Praha, 2004.

Dubá (1726)

NT-LI-Duba-01.jpg NT-LI-Duba-02.jpg NT-LI-Duba-03.jpg NT-LI-Duba-04.jpg NT-LI-Duba-05.jpg
VIATOR
HIC STA,
TRINITATEM
ADORA, VIRGINI
VITAE ET HIS
SANCTIS HONO=
RES PRAEBE!

VI IC IIM DVIII VII CI[I] = 1725 [+ 1]

VIATOR HIC STA, TRINITATEM ADORA, VIRGINI VITAE ET HIS SANCTIS [PIE] HONORES PRAEBE!

Pocestný, zde stůj, Trojici vzývej, Panně, životu a těmto svatým [zbožně] pocty poskytuj!

Zaniklé nápisy (viz literatura):

IN DIES VENERARE, QVAE PATRIS FILIA, FILII MATER, SPIRITVS SANCTI SPONSA EST
SANCTORVM INDE AVXILIA PETITE LAPSI ORATIONES

I DI V V I ILI ILII M IIV CI = 1726

IN DIES VENERARE, QUAE PATRIS FILIA, FILII MATER, SPIRITUS SANCTI SPONSA EST

Ve dny uctívej, které Otce dcera, Syna matka, Ducha svatého snoubenka je

CVM ID VXILI I LI I = 1726

SANCTORUM INDE AUXILIA PETITE LAPSI ORATIONES

Svatých proto přispění žádejte, pokleslého modlitby

Podle literatury původní nápis obsahoval ještě slovo PIE a vedl tak k letopočtu 1726, shodnému s letopočty podle zaniklých nápisů i s letopočtem uvedeným v německém nápisu. Viz též http://www.machuvkraj.cz.
Nejedlý V., Zahradník P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, Národní památkový ústav, Praha, 2003.

Krásná (1772, J. J. Leder)

NT-LI-Krasna-01.jpg NT-LI-Krasna-02.jpg NT-LI-Krasna-03.jpg
NT-LI-Krasna-04.jpg NT-LI-Krasna-05.jpg NT-LI-Krasna-06.jpg
GLorIAE
SaCraTIssIMAE TrIaDIs
ET
ILLIbaTAE
VIrGInIs HonorI
PosVI.
LAborE
IOSEPHI LEDER
STATuArII
GODEFrIDI LAWACZ
LATOmI
IOSEPHI KHITTEL
ExECuTorIs.
ErECTA
Anno SALVTIs VbI CoPIosI
PEnVrIA ET FAME
PErDITI
SumPTIbus DomInI
CHrIsTIanI RICHTEr
PrAGEnsIs.

LI CIIMIDI ILLI VIIII VI = 1772

GLORIAE SACRATISSIMAE TRIADIS ET ILLIBATAE VIRGINIS HONORI POSUI

Slávě Nejsvětější Trojice a nedotčené Panny poctě jsem postavil

LABORE IOSEPHI LEDER STATUARII GODEFRIDI LAWACZ LATOMI IOSEPHI KHITTEL EXECUTORIS

Úsilím Josefa Ledera, sochaře, Gottfrieda (H)laváče, kameníka, Josefa Kittela, vykonavatele

(do řádku PErDITI) C LVIVICII VIM DII = 1772

ERECTA ANNO SALUTIS UBI COPIOSI PENURIA ET FAME PERDITI SUMPTIBUS DOMINI CHRISTIANI RICHTER PRAGENSIS

Vztyčena léta spásy, kdy bohatí nedostatkem a hladem zničeni, náklady pana Christiana Richtera pražského

Viz též http://druidova.mysteria.cz.

Zákupy (1708, O. Dubke)

NT-LI-Zakupy-01.jpg NT-LI-Zakupy-02.jpg NT-LI-Zakupy-03.jpg NT-LI-Zakupy-04.jpg
Anna Maria Franciska Dei gratia
Principissa de Toscana,
nata
Ducissa Saxoniae, Angri et Westphaliae
speciali pietatis affectu sese
devovit
ut praesens statua
uni in essentia, trinoque in personis Deo
Patri et Filio et Spiritui sancto
consecrata
pro aeterna gloria
perennaret.
MDCCVIII
Munificentia augustissimi Jmperatoris
Ferdinandi I. et elementissimae Jmpera"
tricis Mariae Annae renovata
MDCCCLX

(od řádku speciali pietatis) CILIIICU DVVI UU UIIIIUIID IILIIIUIC CC LI = 1708

ANNA MARIA FRANCIS{C}A DEI GRATIA PRINCIPISSA DE TOSCANA, NATA DUCISSA SAXONIAE, ANGRI ET WESTPHALIAE
SPECIALI PIETATIS AFFECTU SESE DEVOVIT UT PRAESENS STATUA UNI IN ESSENTIA, TRINOQUE IN PERSONIS
DEO PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO CONSECRATA PRO AETERNA GLORIA PERENNARET MDCCVIII

Anna Marie Františka, Boží přízní velkovévodkyně z Toskánska, rozená vévodkyně Saska, Engern a Westfálska,
obzvláštní zbožnou láskou se zaslíbila, aby přítomná socha jedinému v podstatě a trojímu v osobách
Bohu Otci a Synu a Duchu svatému zasvěcená pro věčnou slávu trvala 1708

MUNIFICENTIA AUGUSTISSIMI IMPERATORIS FERDINANDI I. ET {C}LEMENTISSIMAE IMPERATRICIS MARIAE ANNAE RENOVATA MDCCCLX

Dobročinností nejvznešenějšího císaře Ferdinanda I. a nejlaskavější císařovny Marie Anny obnovena 1860

NT-LI-Zakupy-05.jpg NT-LI-Zakupy-06.jpg NT-LI-Zakupy-07.jpg NT-LI-Zakupy-08.jpg
Deo Patri
sit
gloria
ejusque
soli
Filio
cum
Spiritu
Paraclito.
VIDEBIMUS EVM SICVTI EST DEUS LUCIS

DEO PATRI SIT GLORIA EJUSQUE SOLI FILIO CUM SPIRITU PARACLITO

Bohu Otci ať je sláva a jeho jedinému Synovi s Duchem Utěšitelem

VIDEBIMUS EUM SICUTI EST

Uvidíme ho tak, jak je

Biblický citát:
– Vulgata i Nova Vulgata: ...quoniam videbimus eum sicuti est. 1 Io 3:2
– ekumenický překlad: ...protože ho spatříme takového, jaký jest. 1 J 3:2
– kralický překlad: ...nebo viděti jej budeme tak, jakž jest. 1 J 3:2
Oprava: elementissimae => clementissimae.
Viz též http://www.hrady.cz.

Olomouc (1754, V. Render)

NT-OL-Olomouc-01.jpg NT-OL-Olomouc-02.jpg NT-OL-Olomouc-03.jpg NT-OL-Olomouc-04.jpg
NT-OL-Olomouc-05.jpg NT-OL-Olomouc-06.jpg
GLORIA DEO PATRI,
DEO FILIO,
DEO PARACLETO.
SACRATA SINT
EI SOLI
CORDA OMNIA
IN FIDE PLENA
SPE FIRMA
CHARITATE PERFECTA
TRIVNI VEROQVE DEO
PRAESENTIBVS AVGVSTIS
FRANCISCO ATQVE THERESIA
COLOSSVS ISTE
A CARDINALE TROIER
CONSECRATVS 9. sept.
TRINO DEO
ALTO FORTI SAPIENTI
ALTARE
BENEVOLENTIA PVBLICA
RENOVATVM.

LIDI DILI DCL = 1754

GLORIA DEO PATRI DEO FILIO DEO PARACLETO

Sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Utěšiteli

CI ILI CDMI = 1754

SACRATA SINT EI SOLI CORDA OMNIA

Zasvěcena ať jsou jemu jedinému srdce všechna

IIDL IM CIC = 1754

IN FIDE PLENA SPE FIRMA CHARITATE PERFECTA

Ve víře plné, naději pevné, oddanosti dokonalé

IVIVVD IVVVI CICVI CLVI CDILI CCV = 1754

TRIUNI VEROQUE DEO PRAESENTIBUS AUGUSTIS FRANCISCO ATQUE THERESIA
COLOSSUS ISTE A CARDINALE TROIER CONSECRATUS 9. sept(embris)

Trojjedinému a pravému Bohu za přítomnosti vznešených Františka a Terezie
kolos tento kardinálem Troyerem zasvěcen 9. září

ID LIII L VLIVLIC VVM = 1826

TRINO DEO ALTO FORTI SAPIENTI ALTARE BENEVOLENTIA PUBLICA RENOVATUM

Trojímu Bohu, vysokému, silnému, moudrému, oltář laskavostí veřejnou obnoven

Olomouc, dřevěný model (1766, I. Paul)

GLORIA DEO PATRI DEO FILIO DEO PARACLETO
PAVL OPVS DECENNIO FACTVM OFFERT
LABORE DILIGENTI IGNATII PAVL FACTVM
QVE SIMULACRA VIDES IGNATIUS PAUL
SILESIE ORIUNDUS MERCATOR OLLOMUCENUS
DECEM ANNIS IMPENSO LABORE EX CHARTA
SOLIDIORI CONFECIT

LI D I D ILI D CL = 1754

GLORIA DEO PATRI DEO FILIO DEO PARACLETO

Sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Utěšiteli

VL V DCI CVM = 1766

PAUL OPUS DECENNIO FACTUM OFFERT

Paul dílo deset let tvořené přináší

L DILII III VL CVM = 1766

LABORE DILIGENTI IGNATII PAUL FACTUM

Úsilím pečlivého Ignáce Paula vytvořeno

QUE SIMULACRA VIDES IGNATIUS PAUL SILESI{A} ORIUNDUS MERCATOR OLLOMUCENUS
DECEM ANNIS IMPENSO LABORE EX CHARTA SOLIDIORI CONFECIT

Které sochy vidíš, Ignác Paul, ze Slezska pocházející kupec olomoucký,
deset let nákladným úsilím z papíru tvrdšího zhotovil

Dřevěný model o výšce 81 cm uložen v olomouckém Vlastivědném muzeu. Chronogramy doplněny podle http://www.restaurovani.cz/olomouc. Viz též http://cs.wikipedia.org, http://www.olomouc-tourism.cz, http://www.olomouc-tourism.cz.

Hostouň (1722)

NT-PL-Hostoun-01.jpg NT-PL-Hostoun-02.jpg NT-PL-Hostoun-03.jpg NT-PL-Hostoun-04.jpg NT-PL-Hostoun-05.jpg
DEO
VNIET TRINO
SEMPITERNO
CVI
LAVSHONOR ET
GLORIASINE
FINE
1722
CLIENTES
POSVERE
MINIMI

CIVITATIS
HOSTO“
VI“ENSIS

D VII MI CVI LV LII I = 1722

DEO UNI ET TRINO SEMPITERNO CUI LAUS HONOR ET GLORIA SINE FINE 1722

Bohu jedinému a trojímu věčnému, jemuž čest a sláva bez konce

CLIENTES POSVERE MINIMI CIVITATIS HOSTOVIENSIS

Chráněnci postavili nejmenší obce Hostouňské

Kadaň (1754, K. Waitzmann)

NT-US-Kadan-01.jpg NT-US-Kadan-02.jpg NT-US-Kadan-03.jpg NT-US-Kadan-04.jpg NT-US-Kadan-05.jpg
NT-US-Kadan-06.jpg NT-US-Kadan-07.jpg NT-US-Kadan-08.jpg
DIVINAE TRIADI
VIRGINEAE GENITRICI
DIVISQVE PATRONIS SUIS
STIRPIS
ROCHIANAE
PIETAS
EREXIT.
Beat...
...
...
...harina
...
...re Mihi
...Dedisti
Tu Qui Gauda... Pascis ... Gregem
Isthi Quod Vulv... Per Te ... Inde
Ex Merito Totus Dicat
EroQue TUUS
A ... Pat... Per ... Qui
Cuncta Gubernas ... rs
Mater Turba Beata P... Faciles
Voto Subscribite Que ... Pro Patriae
Prosperitate Facit. Hunc ... pro Patien=
=tur Fata Collosum. Sant... Patriae Pros=
pera Cuncta FluaT. Dira Fames Mala
Pestis Atrox Bellona Facessat.
Mulciber A Tectis Exulet
Urbe Nefas.

DIVIIDI VIIIICI DIVIVIUI II CI I XI = 1754

DIVINAE TRIADI VIRGINEAE GENITRICI DIVISQUE PATRONIS SUIS STIRPIS ROCHIANAE PIETAS EREXIT

Božské Trojici, panenské rodičce a svatým ochráncům svým rodu Rochianského/Rošovského zbožnost vztyčila

... [Cat]harina ... Pascis ... Gregem ...
Isthi Quod Vulv... Per Te ... Inde Ex Merito Totus Dica... EroQue TUUS

... Kateřina ... paseš ... stádo ...
tyto ... skrz tebe ... odtud podle zásluhy celý ... tvůj

... Qui Cuncta Gubernas ... Mater Turba Beata ... Faciles Voto Subscribite ... Pro Patriae Prosperitate Facit.
Hunc ... Patientur Fata Collosum. S(ancte) Ant[onie] Patriae Prospera Cuncta Flua{nt}.
Dira Fames Mala Pestis Atrox Bellona Facessat. Mulciber A Tectis Exulet Urbe Nefas.

... který vše spravuješ ... matko, rozežeň/zaplaš, blažená ... snadné, s obětí souhlaste ... pro vlasti blahobyt koná.
Tento ... budou trpět osudy/neštěstí kolos. Svatý Antoníne, vlasti zdárné vše ať přetéká.
Hrozný hlad, zlý mor, krutá bohyně války ať odejde. Bůh ohně ze střech ať žije vyhnán ve městě hříchu.

Enyo a Bellona, řeckořímské bohyně války. Hefaistos a Vulkán/Mulciber, řeckořímští bohové ohně. Viz též http://www.mesto-kadan.cz.

Vejprty (1719)

NT-US-Vejprty-01.jpg NT-US-Vejprty-02.jpg NT-US-Vejprty-03.jpg NT-US-Vejprty-04.jpg
NT-US-Vejprty-05.jpg NT-US-Vejprty-06.jpg NT-US-Vejprty-07.jpg NT-US-Vejprty-08.jpg
SANCTA TRIAS
VNICVS DEVS
MISERERE
NOBIS
SACRATISSIMAE TRIADI
IN PERSONIS
ET
VNICAE IN SVBSTANTIA
DICATA STATVA
VT GENS ISTA
A
MALIS LIBERETVR
DIVINITATI
SIT LAVS

INCOMPREHENSI
BILI

CI VICVDV MI I = 1719

SANCTA TRIAS UNICUS DEUS MISERERE NOBIS

Svatá Trojice, samojediný/jedinečný Bože, smiluj se nad námi

CIIMIDI II VICIVI + DICV VI MLILIV = 1719 + 1719

SACRATISSIMAE TRIADI IN PERSONIS ET UNICAE IN SUBSTANTIA DICATA STATUA UT GENS ISTA A MALIS LIBERETUR

Nejsvětější Trojici v osobách a samojediné v podstatě zasvěcena socha, aby národ tento od zel byl osvobozen

DIVIII ILV ICMI ILI = 1719

DIVINITATI SIT LAUS INCOMPREHENSIBILI

Božství ať je chvála nepochopitelnému

Sloup pochází z Přísečnice zatopené přehradou. Viz též http://www.turistika.cz.

Žatec (1707-1713, F. Tollinger)

NT-US-Zatec-01.jpg NT-US-Zatec-02.jpg NT-US-Zatec-03.jpg NT-US-Zatec-04.jpg NT-US-Zatec-05.jpg
NT-US-Zatec-06.jpg NT-US-Zatec-07.jpg NT-US-Zatec-08.jpg NT-US-Zatec-09.jpg NT-US-Zatec-10.jpg
NT-US-Zatec-11.jpg NT-US-Zatec-12.jpg NT-US-Zatec-13.jpg NT-US-Zatec-14.jpg NT-US-Zatec-15.jpg
DEO
PATRI
CREATO
RI.
DEO
FILIO
REDEMP
TORI.
DEO
SPIRI
TVISANC
TOSANC
TIFICATORI

DEO PATRI CREATORI − DEO FILIO REDEMPTORI − DEO SPIRITUI SANCTO SANCTIFICATORI

Bohu Otci Stvořiteli − Bohu Synu Vykupiteli − Bohu Duchu svatému Posvěcovateli

S: TRINITAS MISERERE – S: MARIA ORA R NOB
JOANNES CLEMENS CALDERAR.CONSUL
PHARMAQ REUS ZIATECNS COLUMNA FUNDAVIT
CVIVS UXOR ANNA BARBARA ROSALIA ADIVRAVIT
IN VITA
SPLENDOR CLEMENTIAE FVIT I
AETATIS SEXAGINTA LEGE
PROME MORIA
SVCCESSOR ANTONIVS DOMAN~OS

(řádek SPLENDOR CLEMENTIAE FVIT) LDCLMIVI = 1707

(řádek SVCCESSOR ANTONIVS DOMANOS) VCCIVDM = 1711

S(ANCTA) TRINITAS MISERERE − S(ANCTA) MARIA ORA (P)R(O) NOB(IS)

Svatá Trojice, smiluj se − Svatá Marie, pros za nás

JOANNES CLEMENS CALDERAR CONSUL PHARMAQ...REUS ZIATEC[E]NS COLUMNA[M] FUNDAVIT
CUIUS UXOR ANNA BARBARA ROSALIA ADIURAVIT IN VITA SPLENDOR CLEMENTIAE FUIT
AETATIS SEXAGINTA LEGE PRO MEMORIA SUCCESSOR ANTONIUS DOMANOS

Jan Klement Calderar, radní, lékárník žatecký, sloup založil,
jehož manželka Anna Barbara Rozálie přísahala, v životě lesk/nádhera/vážnost mírnosti/laskavosti byla,
věku šedesátého čti/podle zákona na památku nástupce Antonín Domanos

FAMA
PERICLI
TANTIUM
REFUGIUM
ETASYLUM
IN HONOREM D
PROCOPII ABBATIS
ERECTA A IOANNE
IGNATIO HAVNER
ISTA STATVA LOCATA EST
A SIGISMVNDO KLAPKA

FAMA PERICLITANTIUM REFUGIUM ET ASYLUM

Pro pověst zkoušených útočiště a azyl

IMD CIII CI II(V) = 1707 (+ 5) (nejisté, zda započítat do letopočtu malé v ze slova HAVNER)

IN HONOREM D(IVI) PROCOPII ABBATIS ERECTA A IOANNE IGNATIO HAUNER

V poctu svatého Prokopa, opata, vztyčena Janem Ignácem Haunerem

IVLC IIMVDL = 1713

ISTA STATUA LOCATA EST A SIGISMUNDO KLAPKA

Tato socha umístěna byla Zikmundem Klapkou

IOA’N
GEORGOTTER
SICHD.LOWEN
CRONCAESARE9
IUDEX ET
PH9SICUS
DISTRICT:ZIAT
IURAT
CUM
CATHARINA
ANTONIA
GOTTERSICHIN
CONIUGE
FIERI FECIT
A 18 IULI
1710
IIBH
C
DENI IVLY A 1212

IOA(NNI) N(EPOMUCENO) GEORG OTTERSICH D. LOWEN CRONCAESARE(US) IUDEX
ET PH(Y)SICUS DISTRICT(US) ZIAT(ECENSIS) IURAT(US)

Janu Nepomuckému Georg Ottersich ... císařský soudce
a přírodovědec kraje žateckého přísežný,

CUM CATHARINA ANTONIA G. OTTERSICHIN CONIUGE FIERI FECIT A 18 IULI(I) 1710

s Kateřinou Antonií, G. Ottersichovou, manželkou, vzniknout učinil roku/od 18. července 1710

IIBH C DENI IULII A(NNO) 1{7}12

... července roku 1712

Viz též http://www.mesto-zatec.cz.

Vysvětlivky k přepisům nápisů

Pod fotografiemi nápisů následují transliterační sekce s co nejpřesnějšími (což neznamená přesnými) přepisy nápisů, dále sekce transkripční, obsahující vyčíslení letopočtu, čitelnější přepis nápisů, jejich překlad a nakonec případný komentář a odkazy. V transliteračních sekcích dodržujeme originální řádkování, mezerování a zkratky, snažíme se i o další symboly (tečky, dvojtečky, vlnky, stříšky). Nečitelná místa tečkujeme (...) a nevyznačujeme případné rozdíly ve velikosti a barvě písmen. V transkripčních sekcích měníme řádkování a mezerování pro lepší čitelnost, chyby opravujeme složenými závorkami { }, nečitelný text doplňujeme v hranatých závorkách [ ], varianty takto doplněného textu oddělujeme lomítkem a rozepsané zkratky vkládáme do kulatých závorek ( ), podobně jako text doplněný pro lepší srozumitelnost (obvykle překladů). Píšeme U místo V, W místo VV, II místo Y a Y místo II tam, kde je to vhodné. Při vyčíslování letopočtů oddělujeme mezerami číslice z jednotlivých řádků originálního nápisu.

Literatura a odkazy

Literatura

...

Odkazy jinam

...

Odkazy kolem

O autorech stránky