STUDIUM
/ STUDIES

Katedra geofyziky nabízí jako jediná v ČR studium Země a planet v návaznosti na fyzikální a matematické obory. Tato kombinace je mimořádná i v mezinárodním měřítku, a proto naši studenti nacházejí snadno uplatnění v akademických institucích doma i ve světě, v aplikovaném výzkumu i v soukromých firmách zaměřených na geofyzikální prospekci. Témata prací, která nabízíme, souvisí s vědeckými projekty pracovníků katedry. Jsou řešena v mezinárodní spolupráci, takže studenti získávají zahraniční zkušenosti již v průběhu bakalářského a magisterského studia.

Bakalářské a magisterské studium / Bachelor's and master's studies

Bakalářské práce a studentské granty

Vybíráme z našich témat pro nové bakalářské práce, diplomové práce a studentské granty. Některé prospekty propagují téma práce, jiné téma pro studentský grant a z některých se může stát to i ono − kontaktujte nás.

Studijní informační systém (SIS): témata pro bakalářské práce a studentské granty (projekty)

Běhounková Běhounková Běhounková Čadek
Čížková Gallovič Plicka Matyska
Prokop Brokešová Šrámek Zahradník Maierová
Velímský Velímský Velímský
Kalousová Kalousová Velímský Velímský

Pro pozdě příchozí − výběr z projektů již zadaných

Málo námětů pro Vaši práci? Projděte si přehled témat, kterými se na katedře zabýváme, a napovězte nám, které byste volili Vy.

Diplomové práce

Témata diplomových prací hledejte rovněž ve SISu, další témata nabídnou potenciální školitelé osobně.

Obhájené práce

Jak to může dopadnout? Nahlédněte do již obhájených prácí, pro které máme samostatnou stránku. Seznam tam jde zpět až k roku 1990, online jsou dostupné soubory od roku 2001, i starší. Práce nedostupné online naleznete v knihovně katedry.

Fakultní stránky

Doktorské studium / PhD studies

Informace o doktorském studiu jsou shrnuty na fakultních stránkách. Tamtéž je uveden slavnostní doktorský slib v české i latinské variantě, na diplomu pak může stát toto.

Rada doktorského studijního oboru (RDSO) 4F7 Geofyzika předkládá následující upřesnění organizace doktorského studia.

Přijímací řízení

a) Forma přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky mají písemnou část (zkouška z angličtiny) a ústní zkoušku z fyziky a geofyziky. U ústní zkoušky by uchazeč měl stručně shrnout, na čem pracoval v rámci diplomové práce, a dále by měl představit náplň svého navrhovaného doktorandského projektu. Měl by ukázat, že má představu o tom, jaké jsou základní cíle projektu a jaké bude používat metody. Komise zváží, zda je nutné/vhodné vyzkoušet uchazeče také ze základů geofyziky či fyziky.
b) Přijímání zahraničních studentů
Byla diskutována pravidla pro přijímání zahraničních studentů. Pokud se do doktorského studia přihlásí cizinec, máme tři možnosti, jak jej přijmout:
i) může být přijat jako platící (roční poplatek je 6000 EUR) a pak výuka probíhá v angličtině,
ii) může být přijat do kombinovaného studia jako český student, tedy neplatí poplatek, výuku v cizím jazyce nemá garantovanou a nepobírá stipendium,
iii) může být přijat do prezenčního studia jako český student a pobírat stipendium.
V případě iii) bude RDSO požadovat, aby se za uchazeče zaručil budoucí školitel. Uchazeč by měl přijet na školicí pracoviště ještě před konáním přijímací zkoušky, měl by vystoupit na semináři s výsledky své diplomové práce a měl by se svým budoucím školitelem 2 až 4 týdny pracovat na nějakém menším úkolu, abychom si byli jisti, že jeho matematické základy, schopnost programovat atd. vyhovují našim nárokům. Uchazeč by pak měl do doktorského studia nastoupit v takovém režimu (i-iii), jaký uvedl v přihlášce (tedy nemůže nastoupit jako iii, pokud byl přijímací komisí přijat jako i).

Státní doktorská zkouška

RDSO projedná návrh komise pro doktorskou zkoušku. Komise pak rozhodne, jak bude zkouška probíhat, tedy kdo z členů komise zkoušenému zadá zkušební témata a studijní materiál. Zkouška může obsahovat část z geofyzikálního základu, nebo může být výhradně zaměřena na témata rozšiřující zaměření dizertační práce zkoušeného.

Požadavky k obhajobě dizertační práce

Podle článku 2 odstavce 5 Studijního a zkušebního řádu UK dizertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. RDSO tento obecně formulovaný požadavek v souladu s dlouhodobě uplatňovanou praxí upřesňuje v tom smyslu, že uchazeč musí mít v době obhajoby vyšlé nebo k tisku přijaté nejméně 2 publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF.

Učební texty / Lecture notes

Následují učební texty a skripta dostupné v elektronické podobě. (Pro vytisknutí upřednostněte formát PS, je-li nabídnut.)

Brokešová

Johana Prokop Brokešová

Brokešová

Alena Janáčková

Martinec

Zdeněk Martinec

Matyska

Ctirad Matyska

Novotný

Oldřich Novotný

Láska

Historické texty / Old time reading

O prvních profesorech-geofyzicích v Československu Václavu Láskovi a Aloisi Zátopkovi si přečtete více na stránce o historii katedry.

Další geofyzikální skripta (Buben, Burša, Čermák, Červený, Fabián, Gruntorád, Man, Nádeník, Novotný, Pěč, Petrík, Pick, Pretlová, Táborský, Zahradník, Zátopek) naleznete v knihovně.

Literatura na internetu / Web sources