VÝZKUM
/ RESEARCH

Prohlédněte si přehled témat, kterými se zabýváme. Ponořte do zpráv o činnosti, hledejte v seznamech publikací (samotné publikace však naleznete spíše na stránkách jejich autorů), sledujte blížící se konference i historická setkání v okolí katedry a zvažte, zda vás nezaujmou odkazy na naše projektyseznamy hostů. Pozorujte každých 10 minut aktualizované seismogramy ze stanice Praha.

Přehled témat /  

Geodynamika

Geodynamika
Geodynamika

↩ Počítačová simulace chladnutí pláště Země. Červená barva značí teplé vzestupné proudy, které přenášejí teplo od horkého jádra k povrchu Země, modré jsou chladné sestupné proudy. Článek ve Vesmíru: Dynamika pláště Země a příloha, přednáška ke Dnu Země: Země je tepelný stroj.

↪ Modely zanořování studených litosférických desek do pláště Země. Napětí hromadící se v zanořujících se deskách je zodpovědné za většinu pozorované zemětřesné činnosti. Modely se liší parametry reologického popisu desek. První model odpovídá situaci v oblasti Japonska, druhý oblasti Tonga. Článek odborný a popularizační, přednáška.

Geodynamika

↪ Numerický model vývoje jižní části Českého masivu v průběhu variského vrásnění. Vertikální řez ukazuje rychlosti deformace (vlevo) a deformované vrstvy hornin (vpravo). Seminářdizertační práce o numerickém modelování Českého masivu.

Geomagnetismus

Geomagnetismus
Geomagnetismus

⇆ Satelitní mise ESA Swarm přináší zatím nejpřesnější měření magnetického pole Země. Interpretace těchto dat dává důležité informace o fyzikálních procesech v Zemi. Zajímavý, třebaže velmi malý příspěvek k měřenému magnetickému poli tvoří signály indukované oceánským prouděním, které je poháněno slapovými silami i interakcí s atmosférou. Porovnáním predikovaných signálů s měřeními zpřesňujeme numerické modely oceánského proudění. Dvě popularizační přednášky: Družice vyprávějí a O velikém magnetu zemském.

Glaciologie

Glaciologie

↪ Simulace vývoje Grónského ledovce založená na paleoklimatických datech. Tři snímky demonstrují vývoj topografie ledovce v minulosti. Na Dni otevřených dveří zazněla přednáška Glaciologie − fyzika pro otužilce.

Planetologie

Planetologie

↩ Chaotický terén povrchu Jupiterova ledového měsíce Europa je tvořen bloky ledu, které zamrzly v okolním terénu. Jejich vznik se vysvětluje jako důsledek pohybu nalámaných ledových bloků v podpovrchové kapse kapalné vody, která roztála díky silnému slapovému zahřívání. Na katedře se zabýváme numerickým modelováním vzniku takové vodní kapsy a její stabilitou. Tímto tématem jsme zaujali mj. CBS News a CNN.

Planetologie

↪ Počítačový model produkce vody v ledové slupce Enceladu. Tento měsíc se deformuje díky slapovému působení Saturnu. Model ukazuje, jak slapové zahřívání ovlivňuje tání ledu v jižní polární oblasti měsíce. Přednáška: Termální vývoj Saturnova měsíce Enceladu.

Planetologie

↪ Saturnův ledový měsíc Iapetus se vyznačuje výrazným rovníkovým hřbetem dosahujícím výšky až 20 km. Původ tohoto hřbetu byl dlouho záhadou. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se nyní jeví scénář, kdy rychle rotující měsíc byl zpomalen srážkou s jiným tělesem. Náš výsledek počítačové simulace takového procesu je zobrazen na obrázku vpravo. Konferenční abstrakt: American Geophysical Union, 2013.

Seismologie

Seismologie

↩ Seismické stanice MFF v Řecku, provozované naší katedrou ve spolupráci s Univerzitou v Patrasu, umožňují provádět fyzikální výzkum zemětřesení v seismicky nejaktivnější oblasti Evropy. Vedle vědeckých aspektů se tento výzkum snaží přispět také k ochraně životů a majetku obyvatel žijících v rizikových oblastech. Proto se katedra podílí i na vývoji metod včasného varování v Řecku i v Itálii. Článek ve Vesmíru: Pár sekund k dobru, přednáška Studium ohniskového procesu ničivého zemětřesení L'Aquila, Itálie 2009. Stránky našich stanic: Řecko, Praha. Čerstvé i archivované seismogramy z pražské stanice najdete tam i zde.

Seismologie

↪ Software vyvinutý na naší katedře se v Národní observatoři v Aténách používá rutinně pro detailní analýzu vznikajících zemětřesení. Kromě lokace a magnituda umožňuje určit mechanismus zemětřesení, který vypovídá o aktuálních tektonických procesech v dané oblasti. Stránka softwaru: ISOLA.

Seismologie

↪ Velká zemětřesení vyvolají vznik tzv. vlastních kmitů, obdobu stojatého vlnění. Spektrum těchto kmitů měřených seismografy a gravimetry nese informaci o vnitřní stavbě Země a jiných planet. Přesné numerické modelování umožňuje i určení parametrů zemětřesení. Rozhovor Naše planeta je jako veliký zvon pro iForum, časopis Univerzity Karlovy, a starší článek Akordy z hlubin Země v Pokrocích.

Seismologie

↩ Vědecký projekt Seismic Waves in Complex 3-D Structures (SW3D) je soustředěn na teoretické problémy šíření vysokofrekvenčních seismických vln ve složitých trojrozměrných izotropních a anizotropních prostředích. Rozšířená paprsková metoda v kombinaci s dalšími postupy je užívána k vývoji stabilních, efektivních a všestranných algoritmů pro výpočet seismických vlnových polí uplatňovaných také v průmyslu, např. při hledání ložisek ropy. Výzkum je finančně podporován předními naftařskými společnostmi. Klíčová monografie v oboru: V. Červený, Seismic Ray Theory, Cambridge University Press, 2001.

Tento přehled témat jsme zkondenzovali do letáčku pro Den otevřených dveří: PDF. Kromě citovaných článků, přednášek a rozhovorů naleznete další příspěvky, včetně odkazů na rozhlasové a televizní pořady, na našich stránkách Popularizace, SeminářeObhájené práce.

Zprávy o činnosti / Progress reports

Zprávy o výzkumné činnosti (anglické Progress reports a Research overviews) sestavovali z velké části C. Matyska a O. Čadek za geodynamickou skupinu, V. Červený a L. Klimeš za konzorcium SW3D a J. Zahradník za seismickou skupinu.

Členství / Membership v odborných organizacích, edičních radách apod.

Publikace / Lists of publications

Konference a pracovní setkání / Meetings

Blíží se...

Nedávno...

Z historie...

Konzorcium SW3D dokumentuje pracovní setkání od roku 1993. Další setkání jsou shrnuta v seznamu hostů (1993−2001) a na stránkách projektu MAGMA (2003−2005).

Projekty a granty / Projects and grants

SW3D

Konzorcium SW3DSeismic Waves in Complex 3-D Structures je soustředěno na základní problémy šíření vysokofrekvenčních seismických vln ve složitých trojrozměrných izotropních a anizotropních prostředích. Paprsková metoda i její rozšíření a kombinace s dalšími metodami jsou užívány k vývoji stabilních, efektivních a všestranných algoritmů pro výpočet seismických vlnových polí. Zvláštní pozornost je věnována také příčným a konvertovaným vlnám, štěpení příčných vln v anizotropních prostředích a studiu pohybu částic prostředí.

MAGMA

Nevyhnutelnou formou spolupráce se zahraničními pracovišti je účast v projektech Evropské unie. Projekt MAGMAPrague Centre of Mathematical Geophysics, Meteorology, and Their Applications (2003−2005) otevřel cestu do Prahy dvěma stovkám zkušených odborníků i mladých vědců podporou jak jejich účasti na místních konferencích, tak především jejich pobytu na katedrách geofyziky a meteorologie – celkem sedm člověkolet!

SPICE

Projekt SPICESeismic Wave Propagation and Imaging in Complex Media: a European Network (2004−2007) byl prvním projektem katedry v programu Marie Curie Research Training Network, v němž byla katedra zapojena také projektem c2cCrust to Core: the Fate of Subducted Material (2007−2010). Ten usiloval o porozumění subdukčním procesům a sdružil experimentální i teoretická pracoviště shromažďující know-how na poli petrologie a mineralogie se skupinami věnujícími se počítačovému modelování plášťových procesů.
Domácí stránky projektů EU: MAGMA, SPICE (Mnichov, i lokální stránka), c2c (Bayreuth)

Granty grantových agentur České republiky (GAČR), Univerzity Karlovy (GAUK) a Akademie věd (GAAV), MŠMT a jiné

Další mezinárodní projekty

Zahraniční hosté / Visitors