25/1–32 (I) Ot Bořivoje, prvého křěstana, tuto pravi
Originál

Kněz Hostivít po tom snide,
Bořivoj na otcóv stolec vnide.
Tehdy Svatopluk u Moravě králem bieše
a kněz český jemu slúžieše.
Jednú kněz Bořivoj přijěde k královu dvoru,
král jemu učini velikú vzdóru.
Káza jemu za stolem na zemi seděti
a řka: "Slušie tobě věděti,
že neslušie pohanu rovnu býti křěstanu.
Seď se psy, to tvé právo,
ne kněže, ale nemúdrá krávo,
že netbáš na tvorcě svého,
za buoh jmajě výra ušatého."
Kněz, to uslyšav, sě zapole.
A jakž brzo by po stole
prosi krsta Bořivoj ot Svatopluka
krále, ot moravského,
a Mutudějě, arcibiskupa velhradského.
Ten arcibiskup Rusín bieše,
mši slovensky slúžieše.
Ten u Velhradě krstil Čecha prvého,
Bořivojě, knězě českého,
léta ot narozenie syna božieho
po osmi set po devietidcát čtvrtého.
Když kněz Bořivoj tak stav
svój změni,
svět potupiv, v svatost sě proměni:
almužny veliké činieše
a domy božie stavieše.
Prvý kostel v Hradci postavi
a svatému Klimentu jej oslavi.
Druhý svaté Mařie na Prazě,
ot velikých vrát inhed na drázě.
Latinský překlad

(D)Ux hostiuit post hec decessit
Borziuoy sup(er) solium patris ascendit
Tunc Suuatopluk in morauia rex erat
Et dux boemie sibi s(er)uiebat.
(Q)Uadam uice dux borziuoy iuit ad curia(m) regis
Rex fecit sibi magnu(m) uituperium
Fecit ip(su)m retro mensam in t(er)ra sedere
Dicens debes hoc scire
Quod no(n) decet paganu(m) equale e(ss)e χρ(ist)iano
Sede cum canib(us) hoc te decet
Non dux sed stulta uacca
Quia non curas de creatore tuo
Vice dei colens auem qua(m)libet.
(D)Ux hoc audito erubuit
Et qua(m) cito fuit post prandiu(m)
Rogauit bapt(ismu)m Borziuoy a suuatopluk
Rege morauie
Et a Nuchidiegie archiep(iscop)o Welegrade(n)si
Iste archiep(iscopu)s ruthenus erat
Missam sclauonice celebrabat
Hic in Vuelegrado baptizauit boemum primum
Borziuogiu(m) ducem honestissimu(m)
Ano a natiuitate filii dei
Post octingentos uiginti q(uat)tuor
(C)Um igit(ur) dux borziuoy ita statum
Suum co(m)mutauit
Mundu(m) (con)te(m)pnens ad deuotio(nem) se p(er)mutauit.
Elemosinas multas faciebat
Et edes dei construebat
Prima(m) eccl(es)iam in grecz construxit
Et s(an)c(t)o clementi ip(s)am dedicauit
S(e)c(un)dam s(an)c(t)e marie supra pragam
A magna porta statim in uia.
Doslovný zpětný překlad

Kníže hostivít potom zemřel
Bořivoj na stolec otce nastoupil
Tehdy Svatopluk na moravě král byl
A kníže český mu sloužil.
Jakýmsi střídáním kníže bořivoj přišel ke dvoru krále
Král způsobil mu velkou potupu
Učinil ho poza stolem na zemi sedět
Řka musíš to vědět
Že nesluší pohanovi rovně být křesťanovi
Seď se psy to ti přísluší
Ne kníže ale hloupá krávo
Že nestaráš se o stvořitele svého
Místo boha uctívaje ptáka jakéhokoliv.
Kníže to uslyšev zrudl
A jak rychle bylo po jídle
Vyžádal křest Bořivoj od svatopluka
Krále moravy
A od Metoděje arcibiskupa Velehradského
Ten arcibiskup rusín byl
Mši slovansky slavil
Ten na Velehradě pokřtil čecha prvního
Bořivoje knížete nejvznešenějšího
Roku od narození syna božího
Po osmi stech dvaceti čtyřech
Když tedy kníže bořivoj tak stav
Svůj změnil
Světem pohrdaje ke zbožnosti se proměnil.
Almužny mnohé činil
A domy boží stavěl
První kostel v hradci postavil
A svatému klimentovi jej zasvětil
Druhý svaté marii nad prahu
Od velké brány hned na cestě.
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)