29/37–44 (XIII) O svatého Václava mateři

Ženy nikdy nejměl,
ale sirotky za dietky jměl.
Žaltář pod paží vešdy nosieše
a své komorníky žaltáři zučil bieše.
Panoše jeden přěd ním léháše,
ale tomu škorně szujě utieráše.
Tomu komorníku Podiven jmě bieše,
ten v náboženství knězě tepieše.

Uxorem unq(uam) non h(ab)uit
Sed orphanos loco pueror(um) tenebat
Psalterium continuo s(u)b brachio gestabat
Et om(ne)s camerarios psalteriu(m) edocuerat
Familiaris an(te) ip(su)m quidam iacebat
Sed isti calceos exuendo extergebat
Huic camerario Podiweni nomen erat
Hic in deuotione ducem percutiebat.
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36–68 (V) 40/69–103 (VI) 42/1–34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)