44/1–32 (III) Ot svatého Vojtěcha přěnesenie
Originál

Pak kněz, chtě pomstiti děda svého,
jide na Mezku, knězě polského.
Mezka proti němu mocně vynide
a v tom boji Mezka snide.
Ot Čech až právě do Hlohova
neslyšal by byl polského slova.
Neb vši zemi popelem postavi,
Břěcislav v Hnězdně české
stany zstavi.
Odtud pěti bratří těla vzěchu
a svatého Radima odtud pojěchu.
Svatý Vojtěch neda sebe vzieti,
až mušichu tři dni póst přijieti.
Sliby veliké činiechu,
krčmy v svátek zapověděchu,
pravé manželstvo slíbichu,
pohřeb na poli zatratichu,
robotné lidi zprostichu.
Ktož by to zrušili, ti biskupem
kleti biechu.
A když to zděchu,
tělo svatého Vojtěcha zpodjěchu.
Neb jím dřéve pro to kleti biechu.
Toho sě otpověděvše, domóv jej vzěchu
a všecky jiné pobrachu svaté.
Tu vzěchu tři dsky pisané,
ovšem zlaté,
jichž každá tři sta funtóv vážieše.
Mezi nimi kříž zlatý bieše.
Ten byl kázal kněz Mezka učiniti z zlata,
jímž sě mohl třikrát přěvážiti.
Z Polsky sto vozóv zvonóv vyvezu
a jiných klejnotóv odtud mnoho odvezu.
To sě sta léta ot narozenie syna božieho
po tisíc let po třech dcětech osmého.
Latinský překlad

(P)Ost hec dux uolens ui(n)dicare auu(m) suum
Iuit sup(er) meskam ducem polonie
Meska contra ip(su)m potent(er) exiuit
Et in illo p(re)lio meska decessit
A bochemia usq(ue) recte ad glogouia(m)
No(n) audiuisses polonicale u(er)bum
Nam tota(m) t(er)ram in cinere(m) redegerat
Et brzetislaus in knyesua poemicalia
tentoria posuit.
Ab inde quinq(ue) fratru(m) corpora recep(er)u(n)t
Et s(an)c(tu)m radimu(m) inde sustulerunt
S(an)c(tu)s Woythiech no(n) p(er)misit se inde accip(er)e
Vsq(ue) quo oportebat eos ieiunium trium dierum recip(er)e
Officia magna facieba(n)t
Tab(er)nas in festis p(ro)hibuerunt
(omittitur)
(omittitur)
Et seruos homines lib(er)auerunt
Et quisq(ui)s contra fac(i)e(re)t hii per episcopu(m)
excomunicauerant
Et postq(uam) hoc perfecissent
Tu(n)c corpus s(an)c(t)i Woythiechi sustuleru(n)t
Nam p(ro)p(ter) hoc isti excomunicati erant
Quo abdicato domu(m) eum recep(er)unt
Etiam om(ne)s alios sanctos receperunt
Ibi recep(er)unt tres tabulas pietas
ex toto aureas
Quaru(m) quelibet trece(n)tas libras po(n)derabat
Inter quas crux aurea erat
Hanc fecerat dux meska de auro facere
Quo se poterat ter preponderare.
E polonia centum currus de campanis eduxerunt
Et de aliis p(re)ciosis multu(m) exportaueru(n)t
Hoc factum e(st) a natiuitate filii dei
Anno post mille triginta octo
Doslovný zpětný překlad

Potom kníže chtě pomstít děda svého
Šel na mezku knížete polského
Mezka proti němu mocně vyšel
A v onom boji mezka zemřel
Od čech až přímo do hlohova
Nebyl bys uslyšel polské slovo
Neboť celou zemi v popel byl uvedl
A břetislav v hnězdně české
stany položil.
Odtud pěti bratrů těla vzali
A svatého radima odtud zdvihli
Svatý Vojtěch nedovolil se odtud vzít
Až čímž muselo se jim půst tři dny přijmout
Povinnosti velké činili
Krčmy ve svátky zakázali
(vynecháno)
(vynecháno)
A podrobené lidi osvobodili
A kdokoliv proti by činil ti skrz biskupa
vyobcovali
A jakmile to byli udělali
Tehdy tělo svatého Vojtěcha zdvihli
Neboť pro to oni vyobcováni byli
Což odmítajíce domů ho (zpět) vzali
Také všechny jiné svaté vzali
Tu vzali tři desky pietní
z celého zlaté
(Z) kterých leckterá třista liber vážila
Mezi kterými kříž zlatý byl
Ten byl učinil kníže mezka ze zlata udělat
Kterým se mohl třikrát převážit.
Z polska sto vozů o zvonech vyvezli
A z jiných drahocenných mnoho vyvezli
To se stalo od narození syna božího
Roku po tisícím třicátém osmém
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)