44/33-40 (IV) Ot svatého Vojtěcha přěnesenie
Originál

Polené na Čechy z násilé žalovachu
a na ně právo v Římě ustachu.
Papež jě sě Čechóm velmi hroziti,
ale uzřě, že Čechové nechtie sě modliti.
Káza jim někako bohu polepšiti.
Kněz za to káza u Boleslavi
kostel a klášter učiniti.
Tehdy ciesař, Jitčin otec, snide,
s jehož smrtí mnoho Čechóv čsti otjide.
Latinský překlad

(P)Oloni sup(er) boemos de uiolentia q(ue)relaba(n)t(ur)
Et contra eos rome iniure obtinuerunt
Papa incepit boemis nimis co(m)minari
Sed postqua(m) uidit q(uod) boemi uolunt ei supplicare
Precepit eis de hoc aliquomodo eme(n)da(r)e.
Dux boemie p(re)cepit p(ro)pt(er) hoc in boleslauia
eccl(es)iam facere
Tunc t(em)p(o)ris cesar gutte pat(er) decessit
Cum cui(us) morte multu(m) honoris dep(er)iit.
Doslovný zpětný překlad

Poláci na čechy z násilnosti si stěžovali
A proti nim v římě nespravedlivě dokázali
Papež začal čechům velmi vyhrožovat
Ale jakmile uviděl že češi chtějí se mu usmířit
Nařídil jim z toho nějakým způsobem opravit.
Kníže český nařídil pro to v boleslavi
kostel udělat
Toho času císař jitčin otec zemřel
S jehož smrtí mnoho cti zahynulo.
 
45/1–22 (IV) O Břěcislavově boji s ciesařem
Originál

Druhý ciesař, chtě ot Čech polské
zlato mieti,
chtieše Břěcislavovi kněžstvo otjieti.
S velikým vojskem do Čech pojide.
A když bavorského lesu dojide,
to knězi Břěcislavovi pověděchu,
že již u lesa stojiechu.
Břěcislav svým povědě:
"Však já to dobřě vědě,
že nemámy lučišč borových
ani mečóv lipových.
Z ciesařěť mléko za krev nepoteče,
ažť jeho mój meč doteče,
takéžt krev z jeho boka poteče."
A jakož to brzo dořeče,
káza všěm u Domažlic býti
řka: "Tu sě nám jest s ciesařem sníti."
Uslyšě, že Sasici jdú s druhé strany.
Vecě jim kněz: "Nebojte sě saské rány."
I káza Prkošovi z Bieliny na Sasy jěti
a jednoho slova boj s nimi vzieti
řka: "Nedaj sě jim s ciesařem snieti!
Ztratíš-li co, nedámť v ničemž škody jmieti.
Latinský překlad

(A)Lter cesar uolens a boemis polonie
thesauros rehabere
Volebat brzetislao ducatum auferre
Cum magno ex(er)citu ad boemia(m) ibat
Et dum bauarie siluam adiret
Hoc duci brzecislao dixerunt
Q(uo)d iam apud siluam stabant
(B)Rzecislaus suis dixit
Hoc ego bene scio
Quod non habemus arcus pineos
Nec gladios de tilia
Et ex cesare lac p(ro) sanquine no(n) exibit
Si ip(su)m meus gladius attinget
Taliter cruor de suo latere sicut de meo effluet
Et qua(m) cito hoc dixit
Precepit om(n)ib(us) apud domaslicz e(ss)e
Dicens ibi debemus ap(ud) domaslicz (con)g(re)di.
(A)Udiens q(uod) saxones uadu(n)t ab alia parte
Dixit eis dux no(n) timeatu(r) saxonu(m) plaga(m)
Et p(re)cepit prkossio de bielina contra sa(.)xones ire
Et uno u(er)bo cum ip(s)is prelium inire
Dicens no(n) p(er)mittas eos cu(m) cesare (con)g(re)di.
Si perdes aliquid no(n) p(er)mitta(m) te i(n) nullo
Doslovný zpětný překlad

Druhý císař chtě od čechů polské
poklady zpět mít
Chtěl břetislavovi knížectví uchvátit
S velkým vojskem k čechům šel
A zatímco k bavorskému lesu přišel
To knížeti břetislavovi pověděli
Že už u lesa stáli
Břetislav svým řekl
To já dobře vím
Že nemáme luky borové
Ani meče z lípy
A z císaře mléko za krev nevyjde
Jestliže se ho můj meč dotkne
Tak krev z jeho boku tak jako z mého bude vytékat
A jak rychle to řekl
Nařídil všem u domažlic být
Řka tu se musíme u domažlic utkat.
Slyše že sasové jdou z jiné strany
Řekl jim kníže ať není obáváno saskou ránu
A nařídil prkošovi z bíliny proti sasům jít
A jedním slovem s nimi (v) bitvu vejít
Řka nedovolíš jim s císařem se setkat.
Jestliže ztratíš něco nenechám tě v žádném
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)