DALIMILOVA KRONIKA - ZPĚTNÝ PŘEKLAD PAŘÍŽSKÉHO ZLOMKU

Originál
a latinský překlad
kap./řádky (stránka)  
Originál,
latinský překlad
a zpětný překlad  
Název kapitoly českého originálu kroniky   Začátek kapitoly, případně listu pařížského zlomku  
PDF: celý zlomek PDF: celý zlomek
HTML: HTML:
25/1–32 (I) 25/1–32 (I) Ot Bořivoje, prvého křěstana, tuto pravi Dux hostiuit post hec decessit
26/30–58 (II) 26/30–58 (II) Ot Svatopluka, krále moravského Oportet te hoc tuo gladio comprobare
27/1–34 (IX) 27/1–34 (IX) Ot Vratislava, otcě svatého Václava Postea borziuoy de mundo decessit
27/35–36 (X) 27/35–36 (X) Ot Vratislava, otcě svatého Václava Isti ducisse uolentes complacere
28/1–26 (X) 28/1–26 (X) Ot svaté Lidmily, prvé křěstanky Sancta ludmila ducem gubernabat
29/1–36 (XII) 29/1–36 (XII) O svatého Václava mateři Drahomirz se de filio intromisit
29/37–44 (XIII) 29/37–44 (XIII) O svatého Václava mateři Uxorem unquam non habuit
30/35–44 (XIV) 30/35–44 (XIV) O boji svatého Václava s kúřimským Et dum Wratislaus prope ducem Wenteslaum
39/33-41 (VII) 39/33-41 (VII) O svatéj pěti bratří Eum cum argento emiserant
40/1-35 (VIII) 40/1-35 (VIII) O Oldřichově Přimdě In illo tempore accidit quod dux Vlricus uenabatur
40/36–68 (V) 40/36-68 (V) O Oldřichově Přimdě Quod eum inuasit talis miseria
40/69–103 (VI) 40/69-103 (VI) O Oldřichově Přimdě Hospitem super castrum intromiserunt
42/1–34 (XI) 42/1-34 (XI) O sedlčie knieni Božěně Dux ulricus apud postoloprt uenabatur
44/1–32 (III) 44/1–32 (III) Ot svatého Vojtěcha přěnesenie Post hec dux uolens uindicare auum suum
44/33-40 (IV) 44/33-40 (IV) Ot svatého Vojtěcha přěnesenie Poloni super boemos de uiolencia querelabant
45/1–22 (IV) 45/1–22 (IV) O Břěcislavově boji s ciesařem Alter cesar uolens a boemis polonie

Kdo je kdo
Tato stránka je toho druhu prvním zveřejněným výstupem skupiny pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří snad z přemíry energie, času či ambicí zahájili v zimním semestru školního roku 2000/2001 studium latiny s krycím názvem seminář Latina pro geofyziky. Po prostudování Kursu latiny pro samouky [Antonín Stříž, Scriptum, Praha 1992], čtení pasáží z Vulgaty a překladech lékařských nálezů, vysokoškolských diplomů, nápisů na morových sloupechódy na lázeňské prameny se tito pánové, považující se za věčné začátečníky, vrátili k učebnici Latina pro gymnázia I [Jiří Pech, Leda, Praha 1994]. Zde u lekce 12 byli zastiženi zprávou o nalezení zlomku latinského překladu Dalimilovy kroniky a jeho zakoupení Národní knihovnou České republiky v Paříži dne 17. března 2005. Snad v obavách z lekce 13 Pechovy učebnice byl směr studia odkloněn k četbě a překladu tohoto zlomku. Ve výše nabídnutých odkazech je předložen písemný výstup této exkurze amatérů.

Co je co
Originálem rozumíme český text Dalimilovy kroniky podle České společnosti rukopisné [1], odkud čerpáme též názvy a číslování kapitol (číslo před lomítkem) a řádků (rozsah uvedený za lomítkem). Zdrojem latinského překladu je faksimile pařížského zlomku [2] a digitalizované snímky podle Manuscriptoria [3]. Římskými číslicemi značíme vzestupně 14 stránek zlomku obsahujících text v řazení podle [2, 3]. Přepis latinského rukopisu a jeho doslovný zpětný překlad vznikl svépomocí, jak již bylo naznačeno.

Přepis latinského překladu
Všechna písmena i jejich velikost uvádíme tak, jak jsme je v latinském rukopisu rozeznali, např. pro u/v vždy u, pro U/V to, čemu iniciála lépe odpovídá (DUx i DVx), podobně c/t (ducissa i dutissa); podrželi jsme řecká χ a ρ (χρistianus). Vlastní jména reprodukujeme ve všemožných podobách (Wenteslaus, Wentzeslaus i Wenzeslaus). Respektujeme středověký pravopis (edes/aedes, hec/haec, nichil/nihil, prelium/proelium aj.). Neuvedené iniciály, expandované symboly a zkratky rozepisujeme v závorkách. Leccos jsme dosud nerozluštili; nejasná místa v latinském textu jsou v PDF verzi vyznačena podtržením.

Doslovný zpětný překlad do češtiny
Hlavní snahou je překládat slovo od slova, tedy vytvářet ke každému slovu latinského zdroje vzájemně jednoznačné přiřazení do českého překladu. Usilujeme užívat základní slovníkové významy [4, 5, 6]. Rozlišujeme nekompromisně gramatický čas sloves i tam, kde to nebývá nezbytné (perfektum, imperfektum). Ablativ absolutní a gerundium překládáme obvykle pomocí přechodníků. Z předložkových i nepředložkových vazeb dáváme přednost těm, jejichž pád si odpovídá v obou jazycích. Ignorujeme zavedené překladové fráze, pokud doslovný překlad zůstává srozumitelný.
Takto stanovená pravidla se trvale střetávají se snahou zachovat jistou minimální důstojnost překladu; příkladem budiž hned první řádek zlomku (post hec/po těchto/potom) či přivlastňovací genitiv (filius dei/syn boha/syn boží). Nejen v těchto případech se ocitáme v nouzi, použijeme pak cokoliv a místo si znamenáme pro budoucí inspiraci.

Ohlasy
Pokud jde o samotnou myšlenku doslovných překladů, jsme si vědomi její zpochybnitelnosti, ostatně podobné prvky sami neradi vídáme ve všech jiných kombinacích překladů než latina => čeština. Považujeme-li tedy obecnější ohlasy o smysluplnosti našich překladů za nadbytečné, o to vřeleji vítáme konkrétní poukazy na nepřesnosti či hrubé chyby, kterých jsme se jistě dopustili přečetně.

Literatura
[1] Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, http://people.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/litera/dalimil.htm
[2] Dalimilova kronika, pařížský zlomek latinského překladu, faksimile, Národní knihovna ČR, Praha 2005
[3] Dalimilova kronika v Manuscriptoriu, http://www.manuscriptorium.com
[4] Šenková Silva, Latinsko-český, česko-latinský slovník, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999
[5] Kábrt Jan a kol., Latinsko/český slovník, Leda, Praha 2000
[6] Latin-English dictionary program Words, http://www.erols.com/whitaker/words.htm


PDF verze originálu a latinského překladu
PDF verze originálu, latinského překladu a zpětného překladu

Rozcestník ke stránkám latinských nápisů
Saxa loquuntur - Latinské nápisy na sloupech Nejsvětější Trojice a u svatojánských a jiných světeckých soch

Abecedně: Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík, Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz
Zveřejněno dne 17. dubna 2005
Revidováno bylo dne 27. dubna (stránky I, II), 4. května (stránka IX) a 18. května 2005 (stránka X a částečně XII).