Vybrané výsledky KG v r. 2000

Mgr. Martin Kukačka, doktorand katedry geofyziky, získal v soutěži o Cenu profesora Babušky čestné uznání za diplomovou práci na téma "Stokesova úloha pro nelineární reologie".

Mgr. Radimu Čížovi, PhD, absolventu oboru geofyzika, byla udělena Cena Josefa Hlávky za doktorskou dizertaci vypracovanou v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR na téma "Multi-channel extrapolation methods of geophysical data".

Mgr. Petr Bulant, Dr., pracovník katedry geofyziky, obdržel na výroční konferenci Evropské asociace geofyziků a inženýrů van Weeldenovu cenu za nejlepší příspěvek autorů mladších 30 let.

MFF UK byla spolu s Geofyzikálním ústavem AV ČR pořadatelem mezinárodní geofyzikální konference "Seismické vlny v laterálně nehomogenních prostředích".

Byla vytvořena a publikována teorie viskoelastické odezvy obecných modelů Země na povrchovou zátěž; softwarové řešení s paralelní numerickou realizací bylo použito k simulaci relaxace kontinentálního štítu v důsledku tání ledovců.

S využitím dat seismických stanic MFF UK v Řecku bylo studováno aténské zemětřesení z r. 1999; numerický model poskytl kvantitativní fyzikální výklad pohybů půdy i v místech největších ničivých účinků, kde nebyly žádné seismografy.