STUDIUM
/ STUDIES

Katedra geofyziky nabízí jako jediná v ČR studium Země a planet v návaznosti na fyzikální a matematické obory. Tato kombinace je mimořádná i v mezinárodním měřítku, a proto naši studenti nacházejí snadno uplatnění v akademických institucích doma i ve světě, v aplikovaném výzkumu i v soukromých firmách zaměřených na geofyzikální prospekci. Témata prací, která nabízíme, souvisí s vědeckými projekty pracovníků katedry. Jsou řešena v mezinárodní spolupráci, takže studenti získávají zahraniční zkušenosti již v průběhu bakalářského a magisterského studia.

Bakalářské a magisterské studium / Bachelor's and master's studies

Bakalářské práce a studentské granty

Vybíráme z našich témat pro nové bakalářské práce (sledujte i nabídku ve Studijním informačním systému), diplomové práce a studentské granty. Některé prospekty propagují téma práce, jiné téma pro studentský grant a z některých se může stát to i ono − kontaktujte nás.

Běhounková Běhounková Walterová Walterová
Gallovič Gallovič Gallovič Gallovič Prokop Brokešová
Čížková Maierová Plicka Plicka
Velímský Velímský Velímský Zahradník

Pro pozdě příchozí − výběr z projektů již zadaných

Málo námětů pro Vaši práci? Projděte si přehled témat, kterými se na katedře zabýváme, a napovězte nám, které byste volili Vy.

Diplomové práce

Témata diplomových prací hledejte rovněž ve SISu, další témata nabídnou potenciální školitelé osobně.

Obhájené práce

Jak to může dopadnout? Nahlédněte do již obhájených prácí, pro které máme samostatnou stránku. Seznam tam jde zpět až k roku 1990, online jsou dostupné soubory od roku 2001, i starší. Práce nedostupné online naleznete v knihovně katedry.

Studentská cena

Červený Student Prize

Vlastislav Červený Student Prize

info, leták
přihlášky do 11. října 2024

Fakultní stránky

Doktorské studium / PhD studies

Portál PhD Projects in Physics je poskytován na fakultních stránkách, podobně jako informace o doktorském studiu. Tamtéž je uveden slavnostní doktorský slib v české i latinské variantě, na diplomu pak může stát toto.

Rada doktorského studijního oboru (RDSO) 4F7 Geofyzika předkládá následující upřesnění organizace doktorského studia.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky mají písemnou část (zkouška z angličtiny) a ústní zkoušku z fyziky a geofyziky. U ústní zkoušky by uchazeč měl stručně shrnout, na čem pracoval v rámci diplomové práce, a dále by měl představit náplň svého navrhovaného doktorandského projektu. Měl by ukázat, že má představu o tom, jaké jsou základní cíle projektu a jaké bude používat metody. Komise zváží, zda je nutné/vhodné vyzkoušet uchazeče také ze základů geofyziky či fyziky.

Státní doktorská zkouška

Zkouška se skládá ze tří částí. První téma je zaměřené na problematiku řešenou v rámci disertační práce. Druhé téma je z povinné části 1 a třetí téma z volitelné části 2.

1. Povinná část

1.1 Základy geofyziky
Pohyby Země. Tíhové pole, tíhová měření a jejich redukce. Zemské slapy. Základní údaje o zemětřeseních. Seismicita Země. Šíření seismických vln. Popis magnetického pole Země, hlavní geomagnetické pole, variace. Paleomagnetismus. Zdroje a šíření tepla v Zemi. Konvekce v zemském plášti. Stáří hornin.
1.2 Stavba Země
Vlastní kmity Země a seismický referenční model. Průběh teploty, elektrické vodivosti a viskozity, fázové přechody v Zemi. Globální třírozměrné modely založené na seismické tomografii. Kontinentální drift, rozšiřování oceánského dna, desková tektonika.

2. Volitelná část

Doktorand volí jeden z následujících bloků:
2.1 Seismologie
Typy zemětřesení a jejich geografické rozložení. Makroseismická intenzita, magnitudo a energie zemětřesení. Fyzika zemětřesného ohniska. Seismicita. Seismické vlny, teorie jejich šíření. Seismické přístroje a observatoře. Strukturální seismologie.
2.2 Geodynamika
Energetická bilance Země. Reologie pláště a litosféry. Vyjádření zákonů zachování hmoty, hybnosti, momentu hybnosti a energie pro pohybující se kontinuum. Numerické modely konvekce v plášti. Subdukce litosférických desek. Postglaciální výzdvih. Dynamický geoid.
2.3 Geomagnetismus a geoelektřina
Základní charakteristiky elektromagnetického pole Země a jeho časových změn. Studium elektrické vodivosti v zemské kůře a plášti. Dynamová teorie buzení magnetického pole Země. Fyzika ionosféry a magnetosféry.
2.4 Planetologie
Reprezentace fyzikálních polí pomocí sférických harmonických funkcí. Určování vnitřní struktury planetárních těles. Souvislost mezi tvarem a procesy v planetárním nitru. Teplota povrchu a vnitřní zdroje tepla, slapové zahřívání. Určování stáří povrchu. Vývoj sluneční soustavy. Základní informace o vnitřní struktuře a termálním vývoji planet a měsíců.

Požadavky k obhajobě dizertační práce

Podle Zákona o veřejných vysokých školách disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. RDSO tento obecně formulovaný požadavek v souladu s dlouhodobě uplatňovanou praxí upřesňuje v tom smyslu, že uchazeč musí mít v době obhajoby vyšlé nebo k tisku přijaté nejméně 2 publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF.

Distanční výuka / Distance learning

Letní semestr 2020/21...

Zimní semestr 2020/21...

Aktuální informace o výuce na fakultním webu

Učební texty / Lecture notes

Následují učební texty a skripta dostupné v elektronické podobě. (Pro vytisknutí upřednostněte formát PS, je-li nabídnut.)

Brokešová

Johana Prokop Brokešová

Brokešová

Alena Janáčková

Martinec

Zdeněk Martinec

Matyska

Ctirad Matyska

Novotný

Oldřich Novotný

Láska

Historické texty / Old time reading

O prvních profesorech-geofyzicích v Československu Václavu Láskovi a Aloisi Zátopkovi si přečtete více na stránce o historii katedry.

Další geofyzikální skripta (Buben, Burša, Čermák, Červený, Fabián, Gruntorád, Man, Nádeník, Novotný, Pěč, Petrík, Pick, Pretlová, Táborský, Zahradník, Zátopek) naleznete v knihovně.

Literatura na internetu / Web sources